Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
25°C
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
25°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Podmiot odpowiedzialny: Urząd Gminy Kawęczyn

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy ukończyli na terenie gminy Kawęczyn inwestycję polegającą na wybudowaniu nowego obiektu i przeznaczeniu go (lub jego części) pod działalność gospodarczą 

Wysokość wsparcia: zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do 3 lat

Więcej informacji: UCHWAŁA NR XXVII/193/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na lata 2021-2023

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/uchwala-nr-xxvii.193.2020.pdf 

Aktualne stawki podatku od nieruchomości:

 • grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,16 zł/m2
 • budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 27,00 zł/m2 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LVII/365/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/uchwala.lvii.365.2022.2022-10-31.pdf 

Lokalna instytucja wspierająca inwestorów:

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Turku, filia w Kawęczynie 

Forma wsparcia: szeroki zakres usług doradczych dla rolników i przedsiębiorców związanych z rolnictwem, w tym poradnictwo techniczne, ekonomiczne, prawne i organizacyjne, ułatwienie kontaktu z producentami rolnymi i promocja ich produktów

Strona internetowa: https://www.wielkopolskiebazarek.pl/wykaz-sprzedawcow/turecki/kaweczyn 

Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia: 

 • Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 • Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Więcej informacji: https://sse.lodz.pl/ 

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów

Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow 


Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego

Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl 


Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców

Strona internetowa: www.warp.org.pl 


Powiatowy Urząd Pracy w Turku 

Forma wsparcia: pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców

Strona internetowa: http://turek.praca.gov.pl 


Turkowska Unia Rozwoju (Lokalna Grupa Działania)

Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.

Strona internetowa: https://www.lgd-tur.org.pl/ 


Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej 

(dawniej: Konińska Izba Gospodarcza)

Forma wsparcia: organizacja zrzeszającą podmioty gospodarcze oraz gminy miejskie i wiejskie Wielkopolski Wschodniej. Realizuje działania podnoszące wiedzę i świadomość przedsiębiorców na temat zjawisk rynkowych oraz reprezentuje ich interesy

Strona internetowa: https://www.facebook.com/izbagospodarczawielkopolskiwschodniej 


Turecka Izba Gospodarcza

Forma wsparcia: Misją TIG jest wspieranie rozwoju oraz podniesienie konkurencyjności mikro i małych działalności oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. Jej członkowie mogą korzystać z możliwości wsparcia i uczestnictwa w szeroko zakrojonych inicjatywach, promocji własnej firmy i oferowanych produktów. Członkom umożliwia się także uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach. W ramach Izby dokonywane są także zakupy grupowe.

Strona internetowa: tig.turek.pl 


Turecki Inkubator Przedsiębiorczości 

Forma wsparcia: Wsparcie w pierwszych 3 latach działalności firmy, w zakresie udostępnienia przestrzeni do pracy, zapewnienia wsparcia szkoleniowo-doradczego, ułatwienie w pozyskaniu środków na rozwój, sieciowania i internacjonalizacji

Strona internetowa: http://www.inkubator.turek.pl/ 

Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację 

Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

            Kluczowe programy finansowe:

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Więcej informacji na stronie programu: www.poir.gov.pl 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego Główne obszary to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Więcej informacji na stronie programu: https://www.pois.gov.pl/ 

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/ 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - jest to program finansowy UE, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez finansowanie projektów związanych z innowacjami, badaniami naukowymi i rozwojem, kulturą, edukacją oraz ochroną środowiska.

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFSP+) - jest to program finansowy UE, który ma na celu zwiększenie zatrudnienia i poprawę warunków pracy w Europie poprzez finansowanie projektów związanych z kształceniem, szkoleniem, rozwojem umiejętności i integracją społeczną.

Program COSME - jest to program finansowy UE, który ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez finansowanie działań związanych z innowacjami, konkurencyjnością, ekspansją na rynki zagraniczne oraz rozwojem przedsiębiorczości.

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców - jest to program UE, który ma na celu umożliwienie młodym przedsiębiorcom zdobycie doświadczenia i umiejętności biznesowych poprzez praktyki w firmach w innych krajach UE.

Instrument Mikrofinansowy dla Przedsiębiorców (IMFP) - jest to program finansowy UE, który ma na celu umożliwienie mikroprzedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek uzyskanie finansowania na start lub rozwój działalności.

Program LIFE - jest to program finansowy UE, który ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ochronę przyrody poprzez finansowanie projektów związanych z ochroną gatunków, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz promocją działań proekologicznych.


Wyszukaj fundusze unijne pod kątem swoich potrzeb: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla: przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 •  sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030 


Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss


Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/ 


Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl 


Wsparcie w postaci: Wsparcie inwestorów zagranicznych w wejściu na Polski rynek, doradztwo w zakresie procedur administracyjne oraz prawnych występujących w trakcie realizacji projektu

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców, głównie ukierunkowanych na rozwój inwestycji, internacjonalizację

Więcej informacji: http://www.paiz.gov.pl/pl 


Wsparcie w postaci: Współfinansowanie inwestycji proekologicznych, 

Podmiot odpowiedzialny: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: https://www.nfosigw.gov.pl/ 

 

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.