Logo Gminy Kawęczyn
Powróć do: Gospodarka Odpadami

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, z terenu Gminy Kawęczyn przekazywane są do instalacji prowadzonej przez:

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu przy Placu Św. Józefa 5 (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków).