Logo Gminy Kawęczyn
Powróć do: Perspektywa 2014 -2020

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gmina Kawęczyn realizuje projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie”

Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie Poddziałanie: 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących.

Numer umowy o dofinansowanie: PRWP.04.02.01.-30-0003/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.08.2019 r.

Wartość wnioskowanego projektu: 547 142,00 zł brutto

Wydatki kwalifikowalne: 433 630,89 zł netto

Wnioskowane dofinansowanie: 368 586,25 zł netto

Wkład własny: 178 555,75 zł

Beneficjent: Gmina Kawęczyn

Okres realizacji: 01.10.2019 r.- 31.12.2020 r.

Zakres projektu: Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kawęczynie, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia dostarczone przez mieszkańców.  

Głównym cel projektu: stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kawęczyn.

Cel pośredni: wzrost atrakcyjności gminy do zamieszkania i życia, a także poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wzrost zadowolenia mieszkańców i polepszenie jakości ich życia, wzrost świadomości ekologicznej społeczności gminy, promocja funduszy unijnych i działań przedkładanych do realizacji przez Unię Europejską. Za cel pośredni obrano sobie również realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej i poprawę wizerunku Gminy Kawęczyn, a w skali makro wizerunku Polski, jako kraju idącego z duchem czasu, dla którego stan środowiska przyrodniczego jest priorytetem.

Efekt projektu:

  • Budowa PSZOK w Kawęczynie
  • racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów,
  • zapewnienie kompleksowości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, poprzez uzupełnienie istniejącego systemu i zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom gminy do PSZOK, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapewni przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • zwiększenie ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
  • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
  • wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów problemowych: powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, ZSEE, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także zużytych opon oraz odpadów opakowaniowych,
  • przygotowanie odpadów do ponownego użycia oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.