Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołanie Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzch

Zarzadzenie nr 48.pdf