Punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2021 r w Urzędzie Gminy Kawęczyn został utworzony punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców Gminy Kawęczyn, którzy są zainteresowani otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu.

Zakres usług prowadzonych przez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
 4. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców;
 5. wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie;
 6. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym  określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych;
 7. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
 8. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie;
 9. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych;
 10. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
 11. przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
 12. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników;
 13. promocja innych Programów realizowanych przez NFOŚiGW przy współpracy  wfośigw w zakresie ochrony powietrza w których wnioskodawcami są osoby fizyczne;

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Kompleksową obsługą Programu w naszym Urzędzie zajmuje się Pani Paulina Tyczyno tel.: 63 288 59 21, e-mail: tyczyno@kawęczyn.pl.

Ponadto planujemy organizować spotkania informacyjne dla naszych mieszkańców. W okresie pandemii będą one prowadzone w formie on-line. Chętne osoby do udziału w takim spotkaniu prosimy o zgłaszanie się pod wyżej wymienionym numerem telefonu bądź e-mailem.

Osoby chętne do skorzystania z Programu zapraszamy do kontakt oraz umówienia się na konsultacje.