Przebudowa drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka

Kawęczyn, dnia 20.02.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie- Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2020 roku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka”.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn   www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
  2. A/a