Zawiadomienie o Projektach Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu

ZAWIADOMIENIE

dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu.

Wójt Gminy  Kawęczyn działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zawiadamia, że w dniu  06.02.2020. w Urzędzie Gminy zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, opracowywanych na okres od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2029r.

Projekty zostały wyłożone na okres 60 dni, przy czym w myśl treści art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu i telefonu do kontaktu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02 do 06.04. 2020 r. Formularz uwag dostępny jest w Urzędzie Gminy  Kawęczyn.

Jednocześnie informuję, że decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

                                                                             

                                                                             Wójt  Gminy  Kawęczyn               

                                                                             /-/       Jan  Nowak