Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątk

Kawęczyn, dnia 27.01.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka zlokalizowanych na działkach:

zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14,  w tym  m.in. z opiniami:

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 06.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.40.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.285.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - z dnia 06.12.2019 r., znak: WOO-II.4220.6.2019.MM.2.

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik
  2. strony postępowania
  3. A/a