Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej PV Siedliska

Kawęczyn, dnia 19.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.8.2019

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.                     o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 19.11.2019 roku, działając w oparciu o opinie:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku postanowienia z dnia 29.08.2019 r. znak: ON.NS.452.3.29.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienie z dnia 05.09.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.228.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak:                   z dnia 06.09.2019 r., znak: WOO-IV.4220.1072.2019.WB.1.

 

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.8.2019)                     dla:

Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedliska I o mocy wytwórczej do 1MW realizowanej w południowej części działki o nr ew. 219 obręb 0020 Siedliska (gm. Kawęczyn) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynem energii  i stacją ładowania.

 

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek  Greenprojekt 20 sp. z o.o., ul. Górników z „Danuty” 25/60, 43-603 Jaworzno (adres do korespondencji - ul. Długa 3, 43-100 Tychy r.  (data wpływu: 24.05.2019 r.).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn.

 

Wójt

Jan Nowak /-/