ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Zwiększenie obsady bydła w Nowym Czachulcu

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

 

że w dniu 2 kwietnia 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.6.2019 z dnia 11.02.2019 r.

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.435.1.32.2019.EJ z dnia 11.02.2019

 - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - postanowienie znak: WOO-IV.4220.111.2019.WP.1 z dnia 14.02.2019 r.

 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2019) dla: Zwiększeniu obecnej obsady  z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze  geodezyjnym nr 88 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Krzysztofa Spychały, reprezentowanego przez Macieja Jakubka z firmy EKOMA z Kalisza. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

 Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nowy Czachulec.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska