Wzory wniosków i procedury

Z tego miejsca można pobrać najważniejsze formularze potrzebne przy załatwianiu spraw urzędowych.

Druki również można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn. 

PODATKI

FORMULARZ WNIOSKU ZWROT AKCYZY plik pdf 
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOCW ROLNICTWIE LUB RYBOŁUSTWIE INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOLUSTWIE ORAZ OGÓLNA KLAUZULA INFORMACJI PLIK PDF
PROCEDURA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO PLIK PDF 
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI PODATKOWEJ PLIK DOC
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z EWIDENCJI PODATKOWEJ PLIK PDF
POZOSTAŁE FORMULARZE PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Więcej informacj w sprawach podatkowych pod numerem tel: 63 2888 59 28  

OCHRONA ŚRODOWISKA

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW (doc)
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW (pdf)
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW PLIK DOC
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW PLIK PDF
Więcej informacji na temat wycinki drzew pod numerem 63 288 59 24
 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ PLIK DOC
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ PLIK PDF
Więcej informacji na temat wydawania decyzji środowiskowej pod numerem tel: 63 288 59 20

URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOSCI 

WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI (pdf) 
PROCEDURA WYDAWANIA ODPISÓW AKT USC PLIK PDF
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU (doc)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU (pdf) 
PEŁNOMOCNICTWO DO ZŁOZENIA WNIOSKU W USC PLIK PDF
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO DOC
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PDF
PROCEDURA ZMIANY IMIENIA DZIECKA PDF
PROCEDURA ZGŁOSZENIA ZGONU PLIK PDF
PROCEDURA USŁUGI ZMIANY IMIONA (IMION), NAWISKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO PLIK PDF
WNIOSEK ZMIANY IMIONA (IMION), NAWISKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO PLIK PDF
PROCEDURA USŁUGA ZAWARCIA ZWIĄZKU MALZEŃSKIEGO - ŚLUB CYWILNY PLIK PDF
PROCEDURA ZGŁOSZENIA URODZENIA DZIECKA PLIK PDF
PROCEDURA WYDAWANIA  ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM PLIK PDF
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM PLIK PDF
WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM OLIK DOC
PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOSCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO ZA GRANICĄ PLIK PDF
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOSCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO ZA GRANICĄ PLIK PDF
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOSCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁZEŃSKIEGO ZA GRANICĄ PLIK DOC
PROCEDURA WPISANIA DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ PLIK PDF
PROCEDURA UZUPEŁNIENIA AKTU STANU CYWILNEGO PLIK PDF
WNIOSEK O UZUBEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO PLIK PDF
WNIOSEK O UZUBEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO PLIK DOC
PROCEDURA UZNANIA OJCOSTWA ( DZIECKA JUŻ URODZONEGO LUB POCZĘTEGO) PLIK PDF
WNIOSEK O UZNANIE OJCOSTWA PLIK PDF
WNIOSEK O UZNANIE OJCOSTWA PLIK DOC
PROCEDURA WYDANIA ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJACEGO BRAK OKOLICZNOSCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZWARCIE MALŻEŃSTWA - ŚLUBU KONKORDATOWEGO PLIK PDF
Wiecej informacji dotyczących spraw prowadzonych przez Ucząd Stanu Cywlinego pod numerem 63 2888 59 18

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GEODEZJA

OŚWIADCZENIE ZGODA SĄSIADA (doc)
 
ZGODA SĄSIADA (doc)
 
WNIOSEK - ZGODA SĄSIADA W WARUNKACH ZABUDOWY (pdf) 
 
WNIOSEK - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (doc)
WNIOSEK - ZMIANA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY (pdf) 
WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU (doc)
WNIOSEK O PRZEZNACZENIE TERENU (pdf) 
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (doc)
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI (pdf) 
 
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI (doc)
 
WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI (doc) 
Więcej informacji na temat planowania przestrzenego oraz spraw geodezyjnych pod numerem tel: 63 288 59 22

DROGOWNICTWO

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROWYM ZJAZDU (doc)
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROWYM ZJAZDU (pdf)
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ (doc)
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ (pdf)
Więcej informacji na temat spraw z zakresu drogownictwa pod numerem tel: 63 288 59 32

FUNDUSZ SOŁECKI

Więcej informacji na temat Fundusz Sołeckiego pod numerem tel: 63 288 59 15

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK PLIK PDF

PROCEDURA PLIK PDF 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU PLIK PDF

Więcej informacji na temat wpisu do systemu CEIDG pod numerem tel: 63 288 59 24

SPRAWY EMERYTALONO - RENTOWE

OŚWIADCZENIE O PRACY
 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE BRAKU DOKUMENTÓW
 
ZEZNANIE ŚWIADKA W SPRAWIE EMERYTALNO-RENTOWEJ
Więcej informacji na temat spraw emerytalno - rentowych pod numerem tel: 63 288 59 24

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PLIK DOC 

WNIOSEK O WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PLIK PDF

PROCEDURA WYNAJMU LOKALI PLIK DOC 

PROCEDURA WYNAJMU LOKALI PLIK PDF

Więcej informacji na temat gospodarki lokalowej pod numerem tel: 63 288 59 22

ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE, PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (pdf)
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (doc)
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH plik pdf
OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOCHOLOWYCH ZA 2021 ROK (plik pdf)
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (pdf)
PROCEDURA WYDAWANIA JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH plik pdf
Więcej informacji na temat wydawania zezwoleń alkoholowych pod numerem tel: 63 288 59 30
Więcej informacji na temat skierowania na odwyk pod numerem tel: 63 288 59 19

DOTACJE DLA NGO

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZACE "MAŁYCH GRANTÓW" PLIK PDF

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT PLIK PDF 

FORMULARZ KONKURSOWY PLIK DOC

Więcej informacji na temat dotacji dla NGO pod numerem tel: 63 288 59 31

WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

WNIOSEK NA WYNAJEM ŚWIETLICY PLIK DOC

WNIOSEK NA WYNAJEM ŚWIETLICY PLIK PDF

REGULAMIN ŚWIETLIC PLIK PDF

Więcej informacji na temat wynajęcia świetlic pod numerem tel: 63 288 59 29

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Informacje o programie znajdą Państwo na stronie www.kaweczyn.pl

Więcej informacji w sprawie Programu Czyste Powietrze pod numerem tel: 63 288 59 21

POZOSTAŁE WNIOSKI

 
WNIOSEK O OBJECIE UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM (doc)
 
WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM ZDROWTNYM (pdf)
 Więcej informacji na temat obięcja ubezpieczeniem zdrowotnym pod numerem tel: 63 288 59 19
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (doc)
WNIOSEK O POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU (pdf)
  
WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM (doc)
 
WNIOSEK O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM (pdf)
 
WNIOSEK O ZMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W KAWĘCZYNIAKU (doc)
WNIOSEK O ZMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W KAWĘCZYNIAKU (pdf)
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (doc)
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (pdf)
Więcej informacji na temat wyżej zamieszczonych wniosków pod numerem tel: 63 288 59 10