21 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W MILEJOWIE

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
  
     
        W dniu 21 stycznia 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Zebranie rozpoczęło się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, którego skład stanowili: Jan Jasiak, Włodzimierz Filipczak i Krzysztof Walczak oraz udzieleniem błogosławieństwa przez ks. Antoniego Janickiego. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Nowak, który powitał przybyłych gości i członków jednostki. Zebranie obsługiwali: z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Prezes Zenon Tomczyk i Członek Prezydium Jan Adamczyk, a Komendy Powiatowej PSP w Turku p.o. Dowódcy JRG asp.sztab. Paweł Sołtysiak. W zebraniu uczestniczyli również: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Turek Andrzej Nowak, Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak.Zebranie prowadzili wybrani przez Walne Zebranie: Przewodniczący Zebrania Stanisław Urbaniak, Protokolant Zbigniew Jasiński oraz Komisja Uchwał i Wniosków. Jej skład to: Przewodniczący Jan Jasiak oraz członkowie - Krzysztof Kowalczyk i Piotr Papierski. Sprawozdania za okres sprawozdawczy przedstawili: sprawozdanie z działalności i finansowe Prezes Zarządu Jan Nowak a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Bogumił Laskowski. Po złożonych sprawozdaniach Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk przedstawił realizację zadań i budżetu za 2005 rok, zamierzenia i budżet na 2006 rok oraz omówił sprawy związane z wyborami nowych władz OSP. Wybory nowych władz na kadencję 2006-2011 oraz delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie odbyły się w głosowaniu jawnym, a składy przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Jan Nowak
2. Wiceprezes-Naczelnik  -  Paweł Nowak
3. Wiceprezes  -  ks. Antoni Janicki
4. Zastępca Naczelnika  -  Włodzimierz Filipczak
5. Sekretarz  -  Jarosław Król
6. Skarbnik  -  Janusz Skurka
7. Kronikarz  -  Daniel Piąstka
8. Gospodarz  -  Roman Kwaśniewski
9. Członek Zarządu  -  Krzysztof Tomczyk
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Jan Misiak
2. Wiceprzewodniczący  -  Bogumił Laskowski
3. Sekretarz  -  Mariusz Adamus
4. Członek Komisji  -  Dominik Szajrych
5. Członek Komisji  -  Leszek Walczak
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Ks. Antoni Janicki  -  Wiceprezes
2. Stanisław Urbaniak  -  Członek OSP
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Zarząd OSP  -  9 osób
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Stanisław Urbaniak  -  Członek OSP
    Razem  -  12 delegatów
 
W dalszej części głos zabrali: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda,  p.o. Dowódcy JRG w Turku asp.sztab. Paweł Sołtysiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak i Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Zebranie zakończyło się przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2006 rok oraz przyjęciem uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                        Opracowanie - Zenon Tomczyk