Majątek, fundusze i rozwiązanie OSP

 
 
 
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  OSP  ORAZ ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE  OSP 
 
 
 I. Majątek, fundusze i działalność gospodarcza OSP.
    1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
        1) składek członkowskich,
        2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
        3) dochodów z majątku i imprez,
        4) ofiarności publicznej,
        5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie
             z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
    2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych
        przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
    3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów
        statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
 
II. Zmiany statutu i rozwiązanie OSP.
    1. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów
        przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
    2. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub
        na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
    3. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być
        rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem
        obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
    4. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie
        3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu
        OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
    5. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność, przechodzi na własność...........
        ( odpowiednio zapisany w statucie każdej OSP np. właściwej gminy, Związku OSP RP lub innej
        osoby - do wyboru ). Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą
        do dyspozycji samorządu terytorialnego.
 
 
                                                                 *     *     *
 
 
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
                                                                                        
 
                                                                                           Prezes
Opracował:                                                          ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                    Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 21 lipca 2005 r.