UCHWAŁY RADY GMINY KAWĘCZYN ROK 2010.

Uchwała Nr XXXVI16210 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XXXVI16310 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf 
Uchwała Nr XXXVI16410 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.pdf 
Uchwała Nr XXXVI16510 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf 
Uchwała Nr XXXVI16610 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.pdf 
Uchwała Nr XXXVI16710 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego,.pdf 
Uchwała Nr XXXVI16810 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego.pdf 
Uchwała nr XXXVII1702010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI16701.pdf 
Uchwała nr XXXVII1712010 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI16510.pdf 
Uchwala nr XXXVII1722010 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI16610.pdf 
Uchwała Nr XXXVII17310 z dnia 23.02.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XXXVII17410 z dnia 23.02.2010r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn Ty też potrafisz w ramach partnerstwa.pdf 
Uchwała Nr XXXIX17510 z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XXXIX17610 z dnia 29.03.2010r. w sprawie wymagań jakie powinień spełaniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług.pdf 
Uchwała Nr XL17810 z dnia 30.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2009 r..pdf 
Uchwała Nr XL17910 z dnia 30.04.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XL118010 z dnia 30.04.2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Skarżynie..pdf 
Uchwała Nr XL18110 z dnia 30.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Skarzyna przedstawionego przez Radę Sołectwa Skarżyn.pdf 
Uchwała Nr XL18210 z dnia 30.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Kowali Pańskich -Kolonii przedstawionego przez Radę Sołectwa Kowale Pańskie- Kolonoa.pdf 
Uchwała Nr XLI18310 z dnia 28.05.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce.pdf 
Uchwała Nr XLI18410 z dnia 28.05.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XLI18510 z dnia 28.05.2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wododciągów i Kanalizacji w Koninie.pdf 
Uchwała Nr XLII18610 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XLII18710 z dnia 30.06.2010r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Soełctwa Wojciechów.pdf 
Uchwała Nr XLIII18810 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała Nr XLIII18910 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Kawęczyn na lata 2012-2015.pdf 
Uchwała Nr XLII19010 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIII10608 RGK z dnia 1.12.2008 r..pdf 
Uchwała Nr XLIV19110 w sprawie zaopiniowania wniosku na rekultywację gruntów rolnych w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia.pdf 
Uchwała Nr XLIV19210 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań ......pdf 
Uchwała Nr XLIV19310 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 r..pdf 
Uchwała nr XLIV1952010 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Kowale Pańskie –Kolonia.pdf 
Uchwała nr XLIV1962010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we wsi Kawęczyn..pdf 
Uchwała nr XLIV1972010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonych we wsi Milejów..pdf 
Uchwała Nr XLV1982010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2010..pdf 
Uchwała Nr XLV19910 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010r..pdf 
Uchwała Nr XLV20010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej..pdf 
Uchwała Nr XLV20110 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Skarżyna przedstawionego przez Radę Sołectwa Skarżyn..pdf 
Uchwała Nr XLV20210 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Kowali Pańskich- Kolonia przedstawionego przez Radę Sołectwa Kowale Pańskie- Kolonia..pdf 
Uchwała Nr XLV20310 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Kawęczyn przedstawionego przez Radę Sołectwa Kawęczyn..pdf 
Uchwała Nr XLV20410 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Tokary przedstawionego przez Radę Sołectwa Tokary..pdf 
Uchwała Nr XLV20510 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej..pdf 
Uchwała Nr XLV20610 w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych..pdf 
Uchwała Nr XLVI20710 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010r..pdf 
Uchwała Nr XLVI20810 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2010r..pdf 
Uchwała Nr XLVI20910 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2010r..pdf 
Uchwała Nr XLVI21010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok..pdf 
Uchwała Nr XLVI21110 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok..pdf 
Uchwała Nr XLVI21210 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego..pdf 
Uchwała Nr XLVI2142010 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn”.pdf 
Uchwała Nr XLVI2162010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust..pdf 
Uchwała Nr XLVI2172010 w sprawie zaopiniowania wniosków na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Kawęczyn na 2011 r.pdf 
Uchwała Nr XLVII2192010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2010 rok..pdf 
Uchwała Nr XLVII2212010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej..pdf