Uchwały Rady Gminy Kaweczyn 2006 rok

Uchwała budżetowa na 2006r.
Uchwała nr XLIII)157)06 z dnia 29.03.2006 w spr. procedury uchwalania budżetu.doc
Uchwała nr XLIII)158)06 z dn. 29.03.2006 w spr. zakresu i formy informacji o przebiuegu wykon. budżetu.doc
Uchwała nr XLIII)159)2006r. z dn. 29.03.2006r. w spr. Współpracy Gminy z organ. pozarządowymi.doc
Uchwała nr XLIII)160)2006 RG z dnia 29.03.2006 r. w spr przyjęcia lokalnego progr. wyrówn szans edukacyjnych dzieci i młodzieży..doc
Uchwała nr XLIII)161)2006 RG z dnia 29.03.2006 r.w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006r..doc
Uchwała nr XLIII)162)2006r. z dnia 29 .03.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruch. we wsi Chocim.doc
Uchwała nr XLIII)163)2006 z dnia 29.03.2006r. w spr. zmiany uchwały Nr XLIII)154)2005 z dnia 30 grudnia 2005r..doc
Uchwała nr XLIII)164)2006 z dnia 29.03.2006r. w spr. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.doc
Uchwała nr XLIV)165)2006 z dn. 28.04.2006r. w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi za 2005r..doc
Uchwała nr XLIV)166)2006 z dn 28.04.2006r. w spr. zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006r..doc
Uchwała nr XLIV)167)2006 z dn. 28.04.2006r. w sprawie zmiany uchwały nr III)17)2002 z dnia 13 grudnia 2002r..doc
Uchwała nr XLIV)168)2006 z dn. 28.04.2006r. w spr. ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego.doc
Uchwała nr XLIV)169)2006 z dn. 28.04.2006r. w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego.doc