Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi wewnętrznej w m. Milejów na długości 735

Kawęczyn, dnia 15  listopada  2010 r.

 

RGŚ. 7624- 4/10 


OBWIESZCZENIE

 

       Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamiam


że w dniu 15 listopada  2010 r. Wójt Gminy Kawęczyn  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi wewnętrznej w m. Milejów, na długości 735 mb zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 167/1, 168/2, 223, 225, 168/4, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 220 obręb Milejów, gmina Kawęczyn.

 

       Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, pokój nr 22, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn


                                                                                               /-/ Jan Nowak