Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie drogi wewnętrznej w m

Kawęczyn , dnia  30  września 2010 r.

RGŚ. 7624-4/10

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

że na wniosek  Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, z dnia 27 września  2010r., zostało wszczęte w dniu 27 września  2010 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie: Budowie drogi wewnętrznej  w m. Milejów, na długości 735 mb

Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działki geodezyjne o nr ewidencyjnych:  167/1, 167/2, 168/2, 168/3,169/2,69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 142/2, 223, 225, 168/4, 169/1, 170/1,170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 173/1, 173/2, 174/1, 174/ 2,  175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2,  178/1, 178/2  220 obręb Milejów, gmina Kawęczyn.

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 22 w godz. od 7:30 do 15:30.  nr. tel. (063) 279 40 73.
 

 

                                                           Wójt Gminy Kawęczyn

                                                         /-/ Jan Nowak