środa, 29 czerwca 2022r. Imienieny Piotra i Pawła
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Władze OSP

 
 
 
WŁADZE OSP  -  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
   I. Władzami OSP są:
      1) Walne Zebranie Członków OSP.
      2) Zarząd.
      3) Komisja Rewizyjna.
 
 II. 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy statutu
         stanowią inaczej.
      2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości
          powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
III. 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
      2. Kadencja władz OSP trwa .......lat (ustala Walne Zebranie Członków OSP w statucie OSP).
          i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
      3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
                                                         
                                                                *     *     *
       
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
 
                                                                                      
                                                                                         Prezes
Opracował:                                                     ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                  Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 19 lipca 2005 r.
   
 
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl