środa, 29 czerwca 2022r. Imienieny Piotra i Pawła
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Członkowie OSP

 
 
 
CZŁONKOWIE  OSP  ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
 
     I. Członkowie OSP dzielą się na:
        1) członków zwyczajnych, w tym członków Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych,
        2) członków wspierających,
        3) członków honorowych.
 
   II. Członkami zwyczajnymi mogą być:
        1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium
            Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
        2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej
            16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP. 
 
  III. Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę
        członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: " W pełni świadom obowiązków
         strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań
         Ochotniczej Straży Pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia
         i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować Ochotnicze Straże
         Pożarne ".
 
   VI. 1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat,     
            uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
        2. Członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne
            i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do Komisji ds. Młodzieży działających 
            w Związku.
        3. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych. 
 
    V. Członkowie zwyczajni mają prawo:
        1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,
        2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
        3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
        4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
        5) używać munduru, dystynkcji i odznak. 
 
   VI. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
        1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
        2) przestrzeganie postanowień statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
        3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
        4) dbanie o mienie OSP,
        5) regularne opłacanie składek członkowskich. 
 
 VII. Spośród  pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy. 
 
VIII. Członkostwo ustaje na skutek:
        1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
        2) skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:
            a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
            b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
                mimo pisemnego upomnienia,
            c) śmierci.
        3) wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:
            a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze statutem,
            b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre
                imię OSP.
        4) przed podjęciem uchwały  w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 Zarząd OSP
            umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści
            na posiedzeniu Zarządu,
        5) od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może
            w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania
            Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
        6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje
            obowiązków określonych statutem,
        7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów
            należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.
 
   IX. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
            zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności
            OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.
        2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 
    X. 1. Członkiem honorowy może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania,
            szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje
            Walne Zebranie Członków OSP.
        2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 
   XI. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
        organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.
 
 
                                                                    *     *     *
 
 
UWAGA:
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
 
                                                                                          
                                                                                             Prezes
Opracował:                                                         ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                     Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 21 lipca 2005 r,
        
       
 
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl