poniedziałek, 27 września 2021r. Imienieny Kosmy i Damiana
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

ZARZĄD OSP

 
 
 
KOMPETENCJE ZARZĄDU  OSP  I JEGO FUNKCYJNYCH 
 
 
     I. 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Naczelnika, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza
            i Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza i Zastępcę Naczelnika.Naczelnik
            sprawuje funkcję Wiceprezesa.
        2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie
            nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
        3. Wygaśnięcie funkcji Członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej
            rezygnacji.
 
   II. Do zadań Zarządu należy:
           1) reprezentowanie interesów OSP,
           2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
           3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,
           4) niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie
               Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
           5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
           6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań
               z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
           7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych
               w zakresie zwykłego zarządu,
           8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
           9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie
               z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
         10) tworzenie zespołu ratowniczego,
         11) organizowanie Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych, zespołów kulturalno-
                oświatowych i sportowych,
         12) ocena realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
         13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich prznależności do OSP,
         14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.
 
  III. Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.
 
   IV. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są
         zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać Przewodniczącego
         Komisji Rewizyjnej OSP.
 
     V. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP Prezes lub Wiceprezes
         i Skarbnik.
 
   VI. 1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
        2. Do obowiązków Naczelnika należy:
            1) wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań
                ratowniczych,
           2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP,
               drużyn młodzieżowych i kobiecych,
           3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
           4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
           5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,
           6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
           7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości
               będącej siedzibą OSP i w podległym rejonie działania oraz dotyczących wyposażenia
               ratowniczego OSP.
 
 VII. Za wzorowe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP Naczelnik może stosować
        następujące wyróżnienie:
           1) pochwałę ustną,
           2) pochwałę w rozkazie Naczelnika,
           3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
           4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 
VIII. Za niewłaściwe wykonywanie zadań ratowniczych przez członków OSP Naczelnik może stosować
         następujące środki dyscyplinarne:
           1) upomnienie ustne,
           2) naganę w rozkazie Naczelnika,
           3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.
 
 
                                                                  *     *     *
 
 
UWAGA
 
1. Powyższa informacja została opracowana w oparciu o statut wzorcowy Ochotniczych
    Straży Pożarnych.
2. W poszczególnych jednostkach OSP obowiązują przepisy zawarte w statucie danej
    jednostki.
 
 
                                                                                           
                                                                                         
 
                                                                                             Prezes
Opracował:                                                           ZOG ZOSP RP w Kawęczynie
                                                                                       Zenon Tomczyk
 
 
Data opracowania - 30 lipca 2005 r.
 
                                                                                      

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl