poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 maja 2007 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA I NADANIE SZTANDARU ORGANIZACYJNEGO

20 maja 2007 r. - JUBILEUSZ 60-LECIA I NADANIE SZTANDARU ORGANIZACYJNEGO

 
 
 
 
 
 
 Święto Jubilatki
 
 
 
 
      Niedziela 20 maja 2007 roku była doniosłym i historycznym wydarzeniem w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Jednostka obchodziła w tym dniu jubileusz 60-lecia i przeżywała uroczystość nadania i wręczenia sztandaru organizacyjnego. Wydarzenia te połączone były z obchodami gminnym Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonym gośćmi na plac przed strażnicą. Tutaj dowódca uroczystości, Zastępca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Mariusz Marciniak złożył raport Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku  Zbigniewowi Gradeckiemu, o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystości gminnych z okazji Dnia Strażaka, jubileuszu 60-lecia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Po raporcie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie: Jerzy Brzeziński, Radosław Gabryjaniak i Piotr Wolski. Następnie Bogumił Marciniak - Członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach otwierając uroczystość powitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli:
- Andrzej Jankowski - Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Zbigniew Gradecki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału
  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,
- Ks. Antoni Janicki - Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego,
  Proboszcz Parafii Tokary,
- Ryszard Bartosik - Starosta Turecki,
- Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
- Mł.kpt. Piotr Pieśkiewicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej 
  Państwowej Straży Pożarnej w Turku, 
- Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego
  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
  w Koninie, 
- Edward Krawczyk - Kierownik Przedstawicielstwa Towarzystwa
  Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA w Turku,
- Witold Lewandowski - Sekretarz Nadleśnictwa Turek,
- Jan Nowak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn,
- Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Tadeusz Krupiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Grzegorz Dzikowski - Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Kawęczyn,
- Ewa Wojtczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach,
- Fundatorzy sztandaru,
- Delegacja kombatantów z pocztem sztandarowym,
- Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Polskiej w Kawęczynie z Prezesem Zenonem Tomczykiem,
- Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie z Przewodniczącym Jackiem Pawlakiem,
- Delegacje: Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku,
  Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobrej i Przespolewa oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
  Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi,
- Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach z kapelmistrzem Eugeniuszem Grzelakiem,
- Przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji kablowej.
W dalszej części Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Ryszard Michalski odczytał akt erekcyjny, a wieloletni Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Ryszard Jaśkiewicz przedstawił rys historyczny jednostki.  
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach rozpoczęła swoją działalność 15 maja 1947 roku. Założycielami jednostki byli druhowie: Szczegiecki Jan, Zduniak Kazimierz, Florczak Antoni, Tomczyk Stefan, Tylka Stefan, Zduniak Józef, Bajszczak Stefan, Korycki Józef i Korycki Franciszek. W skład pierwszego Zarządu OSP wybrani zostali druhowie: Prezes -  Zduniak Kazimierz, Naczelnik  -  Szczegiecki Jan, Sekretarz  -  Florczak Antoni, Skarbnik  -  Korycki Franciszek i Gospodarz - Zduniak Józef, a w skład Komisji Rewizyjnej OSP:  Przewodniczący -  Tomczyk Stefan oraz Członkowie Komisji -Tylka Stefan i Korycki Józef. Nie zabrakło innych członków OSP, którzy przyczynili się do dalszego rozwoju jednostki wspierając ją finansowo i duchowo. Byli to następujący druhowie: Nowak Franciszek, Zduniak Franciszek, Michalski Stefan, Michalska Helena, Majda Władysław, Jarek Antoni, Jankiewicz Zygmunt, Jankiewicz Bronisław, Kasprzak Zygmunt, Marciniak Józef, Jankiewicz Henryk i Osiewała Edward. W czerwcu 1949 roku zakupiono pompę ręczną z wozem konnym. Sprzęt ten był przechowywany w prywatnym budynku Prezesa. W styczniu 1955 roku na Walnym Zebraniu podjęta została uchwała o budowie garażu w czynie społecznym. Własnymi siłami wykonane zostały pustaki, z których przy pomocy miejscowej ludności wybudowano garaż. W garażu tym oprócz przechowywania sprzętu odbywały się zabawy taneczne i przedstawienia. Z uzyskanych z tego tytułu pieniędzy w 1962 roku została dobudowana sala taneczna. W 1963 roku została odkupiona od jednostki OSP z Turkowic motopompa M-400, która służyła do 1976 roku. W 1977 roku na Walnym Zebraniu druh Nykiel Józef z OSP w Tokarach przekazał jednostce motopompę M-800. W 1978 roku na Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o rozbudowie strażnicy. Stopniowo gromadzono materiały z własnych funduszy. W czynie społecznym wykonano 2.800 szt. pustaków oraz zakupiono drzewo na wiązar dachowy. W 1983 roku na Walnym Zebraniu nastąpiła zmiana Zarządu. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes - Zduniak Kazimierz, Naczelnik - Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika - Jaśkiewicz Ryszard, Sekretarz - Nowak Ryszard, Skarbnik - Kaczmarek Zenon i Gospodarz - Szulc Kazimierz. W 1984 roku ze środków własnych, przy pomocy miejscowej ludności, Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku, funduszy prewencyjnych PZU oraz funduszy z Urzędu Gminy w Kawęczynie rozpoczęta została budowa nowej strażnicy, którą zakończono w 1988 roku. Uroczyste przekazanie strażnicy do użytku nastąpiło w dniu 21 maja 1989 roku. W tym okresie szczególnie zasłużonymi dla jednostki byli druhowie: Zduniak Kazimierz, Szczegiecki Jan, Michalski Adam, Kaczmarek Zenon, Janiak Eugeniusz, Michalski Ryszard, Nowak Ryszard, Zduniak Józef, Jaśkiewicz Mieczysław i Jaśkiewicz Ryszard. Druhowie ci wykazali się dużym zaangażowaniem w pracach społecznych oraz aktywnością w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej. W kwietniu 1992 roku jednostka otrzymała zakupiony w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Turku przez Urząd Gminy w Kawęczynie samochód bojowy marki " Żuk ". Po wcześniejszych drobnych zmianach w składzie Zarządu w 1996 roku na Walnym Zebraniu następuje zmiana władz OSP. Do nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes - Marciniak Bogumił, Naczelnik - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes - Zduniak Kazimierz, Sekretarz - Banasiak Zbigniew, Skarbnik - Marciniak Zygmunt Krzysztof, Gospodarz - Zduniak Józef i Kronikarz -  Michalski Ryszard, a do nowej Komisji Rewizyjnej druhowie: Przewodniczący - Kałużny Kazimierz oraz Członkowie Komisji  -  Maciejewski Sławomir i Nowak Ryszard. Z szeregu zadań, których podjął się Zarząd w w/wym. składzie najważniejszym była gruntowna przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przeprowadzona w 1999 roku. Założono glazurę na podłodze i ścianach, wybudowano regał na naczynia, wyremontowano piece itp. Kolejna zmiana Zarządu i Komisji Rewizyjnej nastąpiła podczas Walnego Zebrania w 2001 roku. Nowe władze zostały wybrane na kadencję 2001-2006. Zarząd: Prezes - Marciniak Bogumił, Naczelnik - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes - Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika - Marciniak Mariusz, Sekretarz - Maciejewski Sławomir, Skarbnik - Janiak Henryk, Kronikarz - Nowak Ryszard i Gospodarz - Kałużny Kazimierz. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Brzeziński Jerzy oraz Członkowie Komisji - Płuciennik Jan i Wolski Piotr. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 lutego 2001 roku Zarząd podjął decyzję o przebudowie sceny w celu wygospodarowania pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Wszystkie prace budowlane wykonali druhowie w czynie społecznym. Zakup materiałów budowlanych został sfinansowany ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Gminy w Kawęczynie, środków własnych i środków otrzymanych jako darowizna po likwidacji Kółek Rolniczych. Przy pracach nad przebudową sceny wyróżnili się następujący druhowie: Bogumił Marciniak, Ryszard Jaśkiewicz, Sławomir Maciejewski, Edward Zduniak, Eugeniusz Migdalski, Mieczysław Jaśkiewicz, Ryszard Michalski, Paweł Wolski i Piotr Wolski. W 2002 roku uchwałą Rady Gminy Kawęczyn Nr XLIII/186/2002 z dnia 11 marca 2002 roku oraz na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A 6317/2002 r. jednostka stała się pełnoprawnym właścicielem budynku strażnicy wraz z przyległą działką o powierzchni 1,28 ha. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 października 2001 roku zgłoszono wniosek o wymianie podłogi na sali głównej strażnicy oraz w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych pod sceną. Rozpoczęto proces pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych w celu zrealizowania tego doniosłego planu. W głównej mierze udało się pozyskać środki ze sprzedaży drewna otrzymanego na mocy uchwał Zarządu Powiatu Tureckiego i przekazanego nieodpłatnie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku w formie dwóch protokołów odbioru : z listopada 2005 roku i maja 2006 roku. Przy ogromie włożonej robocizny, przy zrywaniu starej podłogi, wylewaniu posadzek itd. wyróżniło się całe grono druhów, wystarczy wspomnieć, że podczas robót druhowie przepracowali 125 roboczo-dniówek na kwotę ponad 5.000 złotych. Do położenia płytek wybrano firmę Remontowo-Budowlaną "ADELIN" Tadeusz Gaździński. Prace zakończono w listopadzie 2006 roku. W dniu 15 stycznia 2005 roku na walnym zebraniu druh Prezes Bogumił Marciniak zgłosił wniosek o ufundowanie sztandaru organizacyjnego jednostce z okazji 60-lecia istnienia. Na walnym zebraniu wniosek poddano głosowaniu, który przeszedł jednogłośnie. Po podjętej uchwale w trakcie zebrania druhowie jednomyślnie zadeklarowali dobrowolną darowiznę w wysokości 50 złotych od członka OSP na rzecz realizacji podjętej uchwały. Były to pierwsze środki finansowe, od których zaczęto gromadzić fundusze na sztandar. Następnie Zarząd wyszedł z wnioskiem do mieszkańców sołectwa jak i do szerokiego grona sympatyków pożarnictwa, właścicieli firm, zakładów pracy i różnych instytucji o wsparcie tej inicjatywy, który spotkał się ze zrozumieniem i aprobatą sponsorów, do których zwrócono się odpowiednim pismem. Na początku 2007 roku został powołany Komitet, który zajął się całością prac związanych z organizacją uroczystości obchodów 60-lecia. Komitet działał w składzie: Bogumił Marciniak - Prezes, Ryszard Jaśkiewicz - Naczelnik, Ryszard Michalski - Wiceprezes, Sławomir Maciejewski - Sekretarz i Henryk Janiak - Skarbnik. Komitet wyłonił wykonawcę sztandaru z grona oferentów, wybrał i zatwierdził w dniu 2 stycznia 2007 roku projekt graficzny sztandaru, a zwłaszcza stronę rewersu. Odbiór sztandaru od wykonawcy z pracowni Pani Małgorzaty Czarneckiej w Murowanej Goślinie nastąpił w dniu 29 kwietnia 2007 roku. W 2006 roku i na przełomie miesięcy marzec-kwiecień 2007 roku, w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 60-lecia i nadania sztandaru druhowie wykonali szereg prac budowlano-malarskich, a w szczególności: konserwację i malowanie elewacji zewnętrznej strażnicy, malowanie i wymiana części rynien, malowanie dachu na części garażowej strażnicy oraz malowanie okien z zewnątrz od strony zachodniej. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 14 stycznia 2006 roku nastąpiła nieznaczna zmiana w składzie osobowym władz OSP w Żdżarach. Do nowych władz zostali wybrani - Zarząd: Prezes -Marciniak Bogumił, Wiceprezes-Naczelnik  - Jaśkiewicz Ryszard, Wiceprezes - Michalski Ryszard, Zastępca Naczelnika - Marciniak Mariusz, Sekretarz - Maciejewski Sławomir, Skarbnik - Janiak Henryk, Kronikarz -Banasiak Zbigniew i Gospodarz - Cepiński Bogdan oraz Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -Brzeziński Jerzy, Wiceprzewodniczący - Gabryjaniak Radosław, Sekretarz - Nowak Ryszard, Członek Komisji -Jaśkiewicz Piotr i Członek Komisji - Wolski Paweł. W powyższym składzie osobowym Zarząd i Komisja Rewizyjna pracowały do dnia 26 lutego 2007 roku. Z dniem tym Wiceprezes-Naczelnik OSP Ryszard Jaśkiewicz będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie.
Po zapoznaniu z historią jednostki nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ  w drzewiec sztandaru przez fundatorów. Gwoździe ufundowali:  
- Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn, 
- Zenon Tomczyk - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
  w Kawęczynie,
- Stanisław Urbaniak - Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie,
- Bożena Macudzińska - Sekretarz/Skarbnik Zarządu Oddziału
  Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie,
- Henryk Binkowski - Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn,
- Ks. Antoni Janicki - Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego,
- Mieszkańcy Żdżar,
- Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach,
- Bogumił Marciniak - Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
      Gwóźdź wbija Wójt Jan Nowak          w Żdżarach,
                                                    - Kazimierz Zduniak - Honorowy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                      w Żdżarach,
- Ryszard Jaśkiewicz - Radny i Sołtys Sołectwa Żdżary,
- Elektrokabel  Karolak i Synowie z Turku,
- Rol-Dróg  Rafał Świątek,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku,
- Zakład Remontowo-Budowlany "ADELIN" Tadeusz Gaździński,
- Rejonowy Bank Spółdzielczy Malanów,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Danzap  Zbigniew Zawiślak Kutno,
- Izabela i Mariusz Tomczyk z Kawęczyna,
- Ewa i Tomasz Liolis z Wałbrzycha,
- Jarosław Król - Lekarz rodzinny - NZOZ w Tokarach,
- Zespół Ludowy "Sami Swoi" ze Żdżar,
- Tadeusz Pisula                                                                                  Gwóźdź wbija Honorowy Prezes     
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Handrol  Z i W. Mielczarek               Kazimierz Zduniak                  
  z Przykony,                                                                                                
- Edward Krawczyk - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" SA Przedstawicielstwo w Turku, 
- Nadleśnictwo Turek,
- Paweł Drożdż - Lecznica dla Zwierząt w Dobrej, 
- Wojciech Jenerowicz z Kawęczyna,
- Jerzy i Leszek Golak - Stacja Paliw w Kawęczynie,
- Hubert Gałązka,
- ZPU M i E. Kuźnik,
- Krzysztof Ogrodowczyk z Malanowa,
- Edward Michałowicz z Malanowa,
- Jarosław Kropidłowski i Daniel Piąstka  "EKO-GAB", 
- Franciszek, Marek i Stanisław Raszewscy,
- Marian Studniarz z Kawęczyna,
 Gwóźdź wbija Sekretarz Nadleśnictwa   - Paweł Tylka,
           Witold Lewandowski               - Bożena i Andrzej Krotowscy z Milejowa,
                                                    - Urszula i Zbigniew Lamentowie,
- Wiesław Osiewała i Jacek Aleksander - Lecznica dla Zwierząt w Kawęczynie,
- Ryszard Bartosik z Kowali Pańskich,
- Dorota i Piotr Męderscy,
- Andrzej Marciniak,
- Grzegorz Dzikowski z Będziechowa,
- Adam Koralewski ze Starego Czachulca,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich, 
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach,
- Martin  Priekopa  Słowacja,                                                                  Gwóźdź wbija Mariusz Marciniak
- Barbara i Krzysztof Marciniakowie ze Żdżar,
- Marianna i Ryszard Michalscy ze Żdżar,
- Marzena i Mariusz Marciniakowie ze Żdżar,
- Małgorzata i Sławomir Maciejewscy ze Żdżar,
- Marzena i Sławomir Siemiątkowscy z Turku,
- Wiesława i Mirosław Grudzińscy ze Żdżar,
- Bogumiła i Henryk Janiakowie ze Żdżar,
- Agnieszka i Waldemar Dusza ze Żdżar,
- Agnieszka i Grzegorz Chojnaccy ze Żdżar,
- Magdalena i Karol Migdalscy ze Żdżar,
- Krystyna i Eugeniusz Migdalscy ze Żdżar,
- Teresa Marciniak ze Żdżar,
- Janina Siemiątkowska ze Żdżar,
- Anna Kaczmarek ze Żdżar,                                                                   Gwóźdź wbija Bogumiła Janiak
- Bogdan Cepiński ze Żdżar,
- Bożena i Stanisław Nowakowscy ze Żdżar,
- Stanisław i Grzegorz Janiak ze Żdżar.  
Po tej części rozpoczęła się Msza Święta, podczas której został poświęcony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Mszę Świętą celebrował, homilię wygłosił oraz dokonał poświęcenia sztandaru Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary ks. Antoni Janicki. Po Mszy Świętej nastąpiło wręczenie sztandaru. Akt nadania sztandaru odczytał Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Andrzej Jankowski, a sztandar wręczył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniew Gradecki. Sztandar odebrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Bogumił Marciniak i następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili: Sylwester Rykowski, Bogdan Cepiński i Karol Migdalski. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru przed frontem pododdziałów. W dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej  Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach.   Odznaczeni zostali również druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach.
Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Jaśkiewicz Mieczysław s. Ignacego
2. Kałużny Kazimierz s.Czesława
3. Nowak Ryszard s. Franciszka
4. Rykowski Zdzisław s. Bronisława
5. Zduniak Edward s. Kazimierza
Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Marciniak Zygmunt s. Zygmunta
2. Płuciennik Jan s. Stanisława
3. Rykowski Sylwester s. Stanisława
Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Banasiak Zbigniew s. Józefa
2. Marciniak Mariusz s. Bogumiła
3. Migdalski Karol s. Eugeniusza
4. Wolski Paweł s. Jana
5. Zduniak Maciej s. Edwarda
Odznaką "Strażak Wzorowy"
1. Cepiński Bogdan s. Józefa
2. Dusza Waldemar s. Stanisława
3. Gabryjaniak Radosław s. Tadeusza
4. Florczak Andrzej s. Antoniego
5. Janiak Bernard s. Eugeniusza
6. Przybylak Andrzej s. Jana
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"
1. Jaśkiewicz Ryszard s. Ignacego
2. Marciniak Bogumił s. Zygmunta
Aktu dekoracji odznaczeniami dokonali: Dyrektor Andrzej Jankowski, Prezes Zbigniew Gradecki, Wiceprezes Jan Nowak, Starosta Ryszard Bartosik i Wicestarosta Krzysztof Kolenda.
Po dekoracji odznaczeniami rozpoczęły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy złożyli jubilatom gratulacje i przekazali życzenia. Wśród nich byli:   
- Andrzej Jankowski - Dyrektor Biura, Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
  Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Zbigniew Gradecki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału
  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,
- Ryszard Bartosik - Starosta Turecki,
- Mł.kpt. Piotr Pieśkiewicz - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
- Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Koninie, 
- Stanisław Urbaniak - Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Polskiej w Kawęczynie, 
- Ewa Wojtczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach,
- Jan Nowak - Wójt Gminy Kawęczyn. 
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach Bogumił Marciniak, a dowódca uroczystości Mariusz Marciniak dokonał odprowadzenia pocztów sztandarowych. Po zakończeniu części oficjalnej wykonane zostały wspólne pamiątkowe zdjęcia.
 
 
 
W części artystycznej koncertowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Tokarach. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i strażacką grochówką, a wieczorem gospodarze zaprosili wszystkich chętnych na strażacką majówkę.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe danych zawartych w informacji z uroczystości:
  1. Przebieg uroczystości z obserwacji własnej.
  2. Rys historyczny - dane z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach oraz Kroniki Zarządu Oddziału
     Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie.
  3. Fundatorzy sztandaru - według kolejności i nazw zawartych w wykazie udostępnionym przez Zarząd
     Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach.
  4. Autorzy zdjęć zamieszczonych w informacji: Karol Szczeciński i Zenon Tomczyk).
   

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl