wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYNIE

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKARŻYNIE

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W SKARŻYNIE
 
 
 
 
      Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie powstała 20 kwietnia 1928 roku. Założycielami jednostki byli druhowie: Bałwas Ignacy, Bałwas Stanisław i Smak Stanisław. Pierwszy Zarząd wybrany został w składzie: Prezes  -  Bukowiecki Bolesław, Naczelnik  -  Galewski Władysław, Zastępca Naczelnika  -  Karbowski Leon, Sekretarz  -  Bałwas Ignacy, Skarbnik  -  Mięksiak Antoni i Gospodarz  -  Kłodziński Józef. W 1929 roku ze środków uzyskanych ze zbiórek i zabaw zakupiona została pierwsza sikawka strażacka, która była przechowywana u druha Kłodzińskiego Józefa. W 1932 roku Zarząd postanowił zakupić "Wiatrak" od Pana Grzywacza z Marcjanówka. Zakupiony "Wiatrak" został rozebrany i postawiony na działce Pana Jaśkiewicza. Dolna część pomieszczenia była wykorzystywana do przechowywania sprzętu, natomiast górna część jako sala tańca, gdzie odbywały się zabawy i przedstawienia. W okresie od 1939 do 1945 roku działalność organizacyjna i szkoleniowa jednostki została zawieszona, prowadzone były tylko akcje ratowniczo-gaśnicze. Nadzór nad strażnicą przejęli Niemcy, a nadzorującym był Niemiec Ulert. Strażacy zostali w większej części powołani do wojska oraz wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec. Po wojnie, w 1946 roku wybrany został nowy Zarząd, w skład którego weszli druhowie: Prezes  -  Karkusiński Władysław, Naczelnik  -  Karbowski Leon, Sekretarz  -  Bałwas Ignacy, Skarbnik  -  Gruszczyński Grzegorz i Gospodarz  -  Kłodziński Józef. W 1948 roku Zarząd zakupił działkę pod budowę nowej remizy. Działka została zakupiona od druha Karkusińskiego Ryszarda, a jej powierzchnia wynosiła 3 ary. Rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1957 roku. W 1962 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku pierwszą motopompę M-800. Na mechaników przeszkolono druhów Musielaka Romana i Jaśkiewicza Józefa. W 1964 roku wybrany został nowy Zarząd w składzie: Prezes  -  Gruszczyński Mieczysław, Naczelnik  -  Kowalski Józef, Sekretarz  -  Karbowski Leon, Skarbnik  -  Musielak Roman i Gospodarz  -  Zabawa Stanisław. W 1968 roku dokonano zmian w składzie Zarządu: Prezesem został wybrany Bałwas Stanisław, a Gospodarzem Gruszczyński Stanisław. W 1973 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku samochód bojowy marki " STAR 20 ". W 1976 roku nastąpiła kolejna zmiana w składzie Zarządu: Naczelnikiem został Adamczyk Jan, a Sekretarzem Krzyżański Adam. Zarząd postanowił remontować i dobudować strażnicę w czynie społecznym. W 1978 roku jednostka obchodziła 50-lecie istnienia. W tym też roku z dotacji organizacji społecznych takich jak KGW i ZMP oraz ze zbiórek został zakupiony sztandar i przekazany jednostce. W 1979 roku jednostka otrzymała zamiennie z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku samochód marki " ŻUK ". W 1983 roku Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd. Jego skład stanowili druhowie: Prezes  -  Smak Marian, Naczelnik  -  Adamczyk Jan, Wiceprezes  -  Jasiak Jan, Zastępca Naczelnika  - Maćczak Stanisław, Sekretarz  -  Krzyżański Adam, Skarbnik  -  Musielak Roman i Gospodarz  -  Gruszczyński Stanisław. Nowy Zarząd podejął działania związane z budową nowej strażnicy. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 1983 roku. Swoją pomoc przy budowie remizy zadeklarowali wszyscy strażacy jak również wielu mieszkańców Skarżyna i okolicznych miejscowości, dzięki czemu remiza została wybudowana w rekordowym tempie 180 dni. Już w październiku 1983 roku odbyło się w niej pierwsze przyjęcie weselne (druha Chojnackiego Bogdana). Do użytku oddano dużą salę (bankietową) i małą (konferencyjną). Strażnica wyposażona została w instalację CO i sanitariaty, a ze środków Gminy Kawęczyn zakupiono znaczną część wyposażenia sali (100 krzeseł i 32 stoły). Budowę sali w połowie sfinansowano ze środków PZU w Koninie, zaś pozostałe 50% kosztów budowy wypracowano społecznie. Uroczystość oddania strażnicy do użytku połączona z Akademią Wojewódzką "Dnia Strażaka" odbyła się w dniu 27 maja 1984 roku.  W 1985 roku jednostka otrzymała zamiennie z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku samochód bojowy marki "STAR 66", a w 1986 roku samochód bojowy marki "STAR 244". W 1988 roku jednostka mogła pochwalić się szczególnym osiągnięciem, którym było zajęcie I miejsca przez sekcję dziewczęcą i chłopięcą w wojewódzkich zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Tuliszkowie. Z inicjatywy Wojciecha Knery - późniejszego Prezesa Klubu HDK - przy jednostce OSP w Skarżynie powstał w 1989 roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Przez blisko 20 lat swojej działalności członkowie Klubu oddali 420 litrów krwi. Za ten cenny dar wielokrotnie otrzymywali odznaczenia. Szczególnie cenne odznaczenie "Kryształowe serce" i Złoty Krzyż Zasługi przyznane zostało Prezesowi Klubu,  a zarazem Naczelnikowi miejscowej jednostki Wojciechowi Knerze. W dniu 21 lutego 1991 roku jednostka była gospodarzem VI Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kawęczynie, a pierwszego od chwili powstania samorządów. W 1993 roku Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu prac budowlanych polegających na wykonaniu tynków zewnętrznych na budynku strażnicy. W dniu 15 stycznia 1994 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zebranie, które miało na celu dokonanie wyboru nowego Zarządu.   Po przeprowadzonej dyskusji Nadzwyczajne Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu, w skład którego weszli następujący druhowie: Prezes  -  Adamczyk Jan, Naczelnik  -  Knera Wojciech, Wiceprezes  -  Smak Marian, Wiceprezes  -  Jasiak Jan, Zastępca Naczelnika  -  Gruszczyński Jan, Sekretarz  -  Krzyżański Adam, Skarbnik  -  Musielak Roman i  Gospodarz  -  Gruszczyński Stanisław. Niecodziennym, a jednocześnie pamiętnym do dzisiaj  wydarzeniem w historii OSP w Skarżynie była w 1994 roku gościnna wizyta delegacji strażaków z Wismoor.  W 1996 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego dokonano zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się objęli funkcje: Prezes  -  Adamczyk Jan, Naczelnik  -  Knera Wojciech, Wiceprezes  -  Smak Marian, Wiceprezes  -  Jasiak Jan, Zastępca Naczelnika  -  Gruszczyński Jan, Sekretarz  -  Krzyżański Adam, Skarbnik  -  Antczak Kazimierz, Kronikarz  -  Augustyniak Ryszard i Członek Zarządu  - Siemiątkowski Dariusz. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się objęli funkcje: Przewodniczący  -  Kłosowski Stanisław, Członek Komisji  -  Mikosik Józef i Członek Komisji  -  Smak Jan. W dniu 2 maja 1999 roku jednostka była gospodarzem  Powiatowo - Gminnej Akademii "Dnia Strażaka" połączonej z obchodami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jubileuszu 70-lecia jednostki i 10-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy jednostce. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczestników przez całą wieś na plac przy strażnicy OSP, gdzie została odprawiona Msza Święta Polowa, a następnie główne uroczystości, w tym: raport, podniesienie flagi, wystąpienia okolicznościowe,  awanse na wyższy stopień,  odznaczenia,  gratulacje  i występy artystyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 23 lutego 2001 roku Zarząd działał w składzie: Prezes  -  Adamczyk Jan, Naczelnik  -  Knera Wojciech, Wiceprezes  - Smak Marian, Zastępca Naczelnika - Gruszczyński Jan, Zastępca Naczelnika  - Siemiątkowski Dariusz, Sekretarz - Krzyżański Adam,  Skarbnik - Antczak Kazimierz,  Kronikarz - Augustyniak Ryszard   i  Członek Zarządu  -  Jasiak Jan,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Mikosik Józef, Członek Komisji -  Jaśkiewicz Stanisław i Członek Komisji -Smak Jan. Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2001 roku jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000021937. W dniu 20 lipca 2001 roku przedstawiciele Gminy Kawęczyn przekazali notarialnie w formie darowizny własność zabudowanej nieruchomości we wsi Skarżyn Kolonia zapisanej w księdze wieczystej KW 33080 pod nr 192 na rzecz działalności statutowej oraz ochrony bezpieczeństwa przeciwpożarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie, a 3 września 2001 roku dokonano stosownych zmian w zapisie ksiąg wieczystych. W dniu 4 maja 2003 roku odbyły się uroczystości jubileuszu 75-lecia jednostki i 15-lecia Klubu HDK PCK połączone z obchodami gminnymi "Dnia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strażaka". Uroczystości zostały poprzedzone Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Przespolewie. Podczas uroczystości jednostka i Prezes Zarządu Jan Adamczyk zostali odznaczeni odznaką honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego". Były też odznaczenia pożarnicze, podziękowania, życzenia i gratulacje dla jubilatów. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 40 członków czynnych,  6 członków  honorowych, 2 członków wspierających  i  8 członków MDP chłopców, posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 3 operatorów sprzętu i 20 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych: w 6 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 24 ratowników i  w  2 zdarzeniach poza terenem gminy z ogólną liczbą 8 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2006 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpił wybór
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nowych władz. Do Zarządu zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się objęli funkcje: Prezes - Adamczyk Jan,  Naczelnik - Knera Wojciech, Wiceprezes - Smak Marian, Zastępca Naczelnika - Siemiątkowski Dariusz,  Sekretarz - Krzyżański Adam, Skarbnik - Antczak Kazimierz, Kronikarz - Jaśkiewicz Stanisław, Gospodarz - Adamczyk Robert i Członek Zarządu - Gruszczyński Jan. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się objęli funkcje: Przewodniczący - Mikosik Józef, Wiceprzewodniczący - Smak Jan, Sekretarz - Łakomy Artur, Członek Komisji - Maćczak Marek i Członek Komisji - Pawlaczyk Radosław. Zasługującym na pamięć wydarzeniem było wyróżnienie jednostki za zajęcie pierwszego miejsca podczas ćwiczeń na obiekcie w zakładzie produkcyjnym SUN GARDEN w Malanowie w Gminie Malanów zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła:  40 członków czynnych,  6 członków  honorowych i  1 członka wspierającego, posiadała  wyszkolonych:   2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 3 operatorów sprzętu i 20 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych: w  13 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą  52 ratowników i  w  2 zdarzeniach poza terenem gminy z ogólną liczbą  8 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W sierpniu 2007 roku jednostka włączyła się w organizację gminno-parafialnych dożynek. Druhowie zadbali o bezpieczeństwo i sprawną organizację przemarszu korowodu dożynkowego, dekoracją placu wokół remizy oraz użyczyli sali wraz z zapleczem kuchennym na potrzeby organizatorów dożynek. Według danych statystycznych na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  40 członków czynnych,  6 członków  honorowych i  1 członka wspierającego, posiadała  wyszkolonych:   2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 2 kierowców operatorów sprzętu i 20 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych w  6 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą  28 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 7.678 zł., w tym: Gmina - 6.358 zł. i środki własne jednostki - 1.320 zł. W sobotę 3 maja 2008 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie obchodziła jubileusz 80-lecia powstania wraz z nadaniem nowego sztandaru organizacyjnego oraz jubileusz 20-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi istniejącego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Uroczystości te zostały połączone z gminnymi obchodami "Dnia Strażaka". Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonymi gośćmi na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Skarżynie, gdzie odbyły się główne uroczystości: złożenie raportu, podniesienie flagi na maszt, przedstawienie rysu historycznego jednostki, wbijanie okolicznościowych gwoździ  w  drzewiec sztandaru,  Msza Święta Polowa  i  poświęcenie sztandaru,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pożegnanie starego i wręczenie nowego sztandaru, wręczenie odznaczeń oraz wystąpienia okolicznościowe. Następnie nastąpił przemarsz na plac przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie, gdzie została poświęcona figurka św. Floriana. W ramach współpracy z miejscową Szkołą Podstawową Zarząd udostępnia nieodpłatnie remizę na uroczystości szkolno-środowiskowe organizowane dla dzieci, mieszkańców wsi i druhów strażaków, uczniowie zaś corocznie pamiętają o święcie strażaków. Zarząd OSP w Skarżynie podejmuje wiele działań, w wyniku których pozyskuje środki na bieżące potrzeby jednostki, a w szczególności na modernizację obiektu. Na sukcesy i sprawne funkcjonowanie OSP w Skarżynie wpływa praca wielu społeczników, choć fakt, iż od ponad 30 lat w Zarządzie jednostki jest druh Jan Adamczyk - najpierw jako Naczelnik, a później jako Prezes - ma również istotne znaczenie. Według danych statystycznych na koniec 2008 roku jednostka liczyła:  40 członków czynnych,  6 członków  honorowych i  1 członka wspierającego, posiadała  wyszkolonych:   2 naczelników OSP, 2 dowódców OSP, 2 kierowców operatorów sprzętu i 20 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: w  16 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą  96 ratowników i w 3 pożarach poza terenem Gminy z ogólną liczbą  18 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 8.386 zł., w tym: Gmina - 8.386 zł. Jednostka OSP w Skarżynie jest jednostką terenową  typu S-1  z samochodem typu średniego, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Posiada strażnicę murowaną z centralnym ogrzewaniem będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z jednym stanowiskiem i selektywne wywoływanie. 
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Skarżynie-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
   
                                                                                             Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 ( Materiały źródłowe: dane z OSP w Skarżynie oraz relacje członków OSP w Skarżynie )

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl