środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH PAŃSKICH

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH PAŃSKICH

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W KOWALACH PAŃSKICH
 
 
 
  
     Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich powstała w 1920 roku. Inicjatorami i założycielami jednostki byli: Ksiądz Stanisław Dutkiewicz - ówczesny Proboszcz Parafii Kowale Pańskie oraz Ludwik Kleśta, Czesław Paruszewski i Jan Wiśniewski - mieszkańcy tej parafii. Wymienione osoby tworzyły jednocześnie pierwszy Zarząd jednostki. Siedzibą Zarządu była plebania, a skromny sprzęt przechowywano w budynku gospodarczym. W cztery lata później, w 1924 roku podjęto decyzję o budowie remizy. Inicjatorem tej budowy był Ksiądz Tadeusz Rutkowski, który przekazał również teren pod zabudowę z ziemi parafialnej. Mieszkańcy wraz z członkami straży bezpłatnie ofiarowali drzewo na budowę. W rok po rozpoczęciu budowy jednostka posiadała skromną, ale własną remizę. Służyła ona do przechowywania posiadanego wtedy sprzętu pożarniczego, była pomieszczeniem na zbiórki i zebrania, a dla społeczeństwa stanowiła miejsce imprez kulturalno-rozrywkowych. Jednostka w tym czasie posiadała na wyposażeniu pompę ręczną, wóz konny i kilka odcinków węży. Wyróżniającymi się w tym okresie druhami byli: Edward Urbańczyk, Władysław Niestrata, Adam Karbowski, Józef Siwek i Andrzej Michalak. W okresie II wojny światowej miejscowa straż nie przerwała swojej działalności. Działalność ta była jednak prowadzona pod nadzorem okupanta. Nie przeszkadzało to w prowadzeniu ćwiczeń i gaszeniu pożarów, ratowaniu dobytku miejscowego społeczeństwa. Po odzyskaniu wolności w 1945 roku wszyscy, którzy w czasie wojny przebywali w miejscu zamieszkania, jak również ci, którzy przeżyli wojnę poza miejscem zamieszkania przystąpili do pracy na rzecz rozwoju jednostki. Wyróżniającymi się postaciami w tym okresie byli druhowie: Adam Karbowski, Bolesław Bagnowski i Feliks Raszewski. Pierwszy Zarząd po wojnie przeprowadził generalny remont istniejącej remizy, tj. zmieniono pokrycie dachu, wyłożono ściany cegłą oraz wytynkowano pomieszczenia wewnątrz. Wszystkie imprezy dochodowe, składki członków czynnych i wspierających zbierane przez kilka lat pozwoliły na podjęcie decyzji o zakupie działki i budowie nowej strażnicy. Inicjatorami i pierwszymi kierującymi tymi pracami buli druhowie: Feliks Raszewski, Adam Karbowski, Edward Glapiński i Bolesław Bagnowski. W październiku 1957 roku ze środków własnych zakupiona została działka o powierzchni 60 arów od Pani Zofii Janiny Skowrońskiej. W 1958 roku, przed rozpoczęciem prac budowlanych jednostka dokonała zakupu nowej pompy spalinowej typu M-800 produkcji polskiej. Środkiem transportu był wóz konny, a właścicielami koni wyznaczonych do zaprzęgu byli: Andrzej Michalak, Kazimierz Janaszczyk, Zygmunt Bartosik, Stanisław Durski i Józef Gierosz. W dniu 25 września 1960 roku wmurowano kamień węgielny pod obecnie istniejącą remizę. Przy budowie tego budynku wielkie zaangażowanie wykazali członkowie czynni, wspierający i całe społeczeństwo z miejscowości należących do rejonu działania jednostki, a więc wsie: Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Ciemień, Dziewiątka, Siedliska i Marianów-Kolonia. Wykonawcą praz budowlanych był Pan Gruchot z synem z miejscowości Żuki. Wysiłek ten został uwieńczony w lipcu 1967 roku oddaniem nowej strażnicy do użytku. Całością prac, które uwieńczyły oddanie tego obiektu kierował Zarząd w składzie: Józef Kolenda, Hieronim Glapiński, Zenon Bartosik i Stanisław Milewski. W dniu 20 września 1970 roku miejscowe społeczeństwo ufundowało i przekazało sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1971 roku Powiatowy Zarząd  Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku przekazał jednostce samochód pożarniczy "Żuk", a następnie beczkowóz na podwoziu "Star 25". W 1975 roku rozpoczęto i zakończono rozbudowę remizy, ogrodzono cały plac strażacki. Prace te prowadzone były pod kierownictwem Zarządu w osobach: Zenon Bartosik, Władysław Janaszczyk, Adam Gibasiewicz, Stanisław Milewski i Antoni Przybylski. Projektantem tej rozbudowy był inż.arch. Janusz Kaczorowski, a pracami murarskimi zajmował się Pan Pękacz z Grąbkowa. Pozostałe prace pomocnicze wykonali druhowie w czynie społecznym. W 1983 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpiła zmiana Zarządu. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Prezes - Zenon Bartosik, Naczelnik - Władysław Janaszczyk, Zastępca Naczelnika - Franciszek Górnicki, Sekretarz - Eugeniusz Małolepszy i Skarbnik - Adam Gibasiewicz. W 1984 roku jednostka z własnych środków zakupiła samochód gospodarczy "Nysa". Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku nastąpiła częściowa zmiana i zwiększenie składu osobowego Zarządu, który przedstawiał się następująco: Prezes - Zenon Bartosik, Naczelnik - Władysław Janaszczyk, Wiceprezes - Tadeusz Krupiński, Zastępca Naczelnika - Sylwester Górnicki, Sekretarz - Eugeniusz Małolepszy, Skarbnik - Adam Gibasiewicz i Gospodarz - Tadeusz Gośliński. W tym samym roku jednostka otrzymała nowy samochód bojowy "Star 244", a w 1990 roku z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Turku samochód "Żuk". Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1991 roku wybrany został ten sam Zarząd, w którym po ukonstytuowaniu nastąpiła drobna zmiana - dotychczasowy Zastępca Naczelnika Sylwester Górnicki został Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kolejne zmiany nastąpiły podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 1992 roku - Sylwestrowi Górnickiemu powierzono funkcję III Wiceprezesa, natomiast Tadeusza Goślińskiego na funkcji Gospodarza zastąpił Paweł Skiera. Na tym Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu podjęto uchwałę o dalszej rozbudowie remizy. Projektantem rozbudowy strażnicy był mgr inż. Szczepan Szymański, natomiast głównym wykonawcą był Andzrej Papierkowski.  Prace te zostały uwieńczone sukcesem dzięki zaangażowaniu strażaków oraz miejscowego  społeczeństwa  i  władz samorządowych Gminy Kawęczyn,  a  ich podsumowanie nastąpiło podczas obchodów wojewódzkich "Dnia Strażaka" i jubileuszu 75-lecia jednostki w dniu 6 maja 1995 roku. W tym dniu jednostka została odznaczona Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Zasadnicza zmiana składu osobowego władz OSP nastąpiła na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 10 lutego 1996 roku. Do nowego Zarządu wybrani zostali i objęli funkcje: Prezes - Sylwester Górnicki, Naczelnik - Arkadiusz Przybyła, Wiceprezes - Andrzej Papierkowski, Zastępca Naczelnika - Jan Gośliński, Sekretarz - Tadeusz Krupiński, Skarbnik - Zenon Glapiński i  Gospodarz - Franciszek Górnicki. Do nowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali i objęli funkcje: Przewodniczący - Tadeusz Gośliński, Członek Komisji - Jan Rogalski i Członek Komisji - Henryk Pawlaczyk. Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się  w dniu 6 stycznia 2001 roku. Walne Zebranie po podsumowaniu okresu sprawozdawczego i całej minionej kadencji oraz po udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres minionej kadencji wybrało Zarząd  i  Komisję Rewizyjną  w dotychczasowym składzie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 28 marca 1997 roku  jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast uroczystość z tym związana odbyła się w dniu 16 grudnia 1997 roku. Wydarzenie to było bodźcem do dalszego rozwoju jednostki. W 2001 roku został zakupiony i karosowany lekki samochód gaśniczy "Lublin" za kwotę 80 tysięcy złotych ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Gminy Kawęczyn oraz 50 % środków własnych. Samochód został wyposażony w 300 litrowy zbiornik na wodę, agregat wodno-pianowy wysokociśnieniowy, aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, torbę medyczną typu R1 oraz drabinę rozsuwaną trzyczęściową.  W latach 1996-2006 pod kierownictwem nowego Zarządu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych w strażnicy, takich jak: założenie płytek na sali i zapleczu kuchennym, zainstalowanie centralnego ogrzewania w całym budynku, wymiana stolarki okiennej, zmiana pokrycia dachowego, budowa chłodni, modernizacja klatki schodowej i przebudowa sanitariatów. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 73 członków czynnych,  2 członków wspierających i  10 członków MDP chłopców,  posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP,  5 dowódców OSP, 14 operatorów sprzętu,  4 ratowników medycznych,  35 szeregowców,  4 dowódców MDP i 10 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych: w  14 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 70 ratowników i w 8 zdarzeniach poza terenem gminy z ogólną liczbą 48 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i  MDP chłopców. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  w  dniu 25 lutego 2006 roku nastąpiła drobna zmiana  w  składzie  Zarządu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W miejsce ustępującego Naczelnika Arkadiusza Przybyły wybrany został January Mikołajczyk. Nastąpiła całkowita zmiana Komisji Rewizyjnej, a jej skład przedstawiał się następująco: Przewodniczący - Józef Ochocki, Wiceprzewodniczący - Andrzej Jaworski i Sekretarz - Krystian Krawczyk. Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła:  76 członków czynnych,  2 członków wspierających  i  10 członków MDP chłopców,  posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP,  5 dowódców OSP, 14 operatorów sprzętu, 4 ratowników medycznych, 35 szeregowców,  4 dowódców MDP i 10 członków MDP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 12 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą  60 ratowników i  w  6 zdarzeniach poza terenem gminy z ogólną liczbą 30 ratowników oraz uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - w grupie OSP i MDP chłopców oraz wojewódzkich - w grupie MDP-CTIF chłopców. Kolejna zmiana w składzie Zarządu nastąpiła w dniu 15 lutego 2007 roku. Z dniem tym Sekretarz OSP Tadeusz Krupiński będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie. Funkcję Sekretarz OSP z dniem 1 kwietnia 2007 roku Zarząd powierzył Janowi Królakowi.  W dniu 3 maja 2007 roku jednostka świętowała uroczystość nadania nowego sztandaru organizacyjnego  oraz  przekazania nowego samochodu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bojowego stając się tym samym jednostką typu S-3. Zakupiony samochód to "Star-Man", który został wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 2,5 tysiąca litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, torbę medyczną, nosze do transportu osób poszkodowanych, pilarkę do drewna, piłę do betonu i stali, drabinę dwuczęściową rozkładaną, aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych, węże, rozdzielacze i prądownice. Koszt samochodu bez wyposażenia wyniósł 380 tysięcy złotych. Zakup ten był możliwy dzięki funduszom z: Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, Rady Gminy Kawęczyn oraz środków własnych. Według danych statystycznych na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  69 członków czynnych,  2 członków honorowych i  2 członków wspierających,  posiadała wyszkolonych: 2 naczelników OSP,  5 dowódców OSP,  11 kierowców operatorów sprzętu,   11 ratowników medycznych i 42 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 5 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 30 ratowników, w 4 pożarach poza terenem Gminy z ogólną liczbą 24 ratowników, w 10 miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy i 1 miejscowym zagrożeniu poza terenem Gminy, w tym: w  4 wypadkach drogowych i  7 wichurach  z  ogólną liczbą 66 ratowników  oraz uczestniczyła  w gminnych  i  powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2007 roku na pełne zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 20.314 zł. , w tym: Gmina - 9.314 zł., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 1.700 zł., Związek OSP RP - 1.800 zł. i środki własne jednostki - 7.500 zł. Według danych statystycznych na koniec 2008 roku jednostka liczyła:  72 członków czynnych,  2 członków honorowych i  2 członków wspierających,  posiadała  wyszkolonych: 2 naczelników OSP,  5 dowódców OSP,  11 kierowców  operatorów sprzętu, 11 ratowników medycznych, 6 ratowników technicznych  i  42 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: w 20 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 140 ratowników, w  8 pożarach poza terenem Gminy z ogólną liczbą 50 ratowników, w 12 miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy z ogólną liczbą 65 ratowników i w 2 miejscowych zagrożeniach poza terenem Gminy z ogólną liczbą 12 ratowników, w tym: w  6 wypadkach drogowych, 2 wichurach i 6 innych zdarzeniach  oraz uczestniczyła  w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP. W 2008 roku na pełne zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 46.982 zł. , w tym: Gmina - 25.622 zł., Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - 2.000 zł., Związek OSP RP - 3.110 zł., inne - 10.000 zł. i środki własne jednostki - 6.250 zł. Jednostka OSP w  Kowalach Pańskich jest jednostką terenową typu S-3  z samochodami typu lekkiego - 1 i średniego - 2, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i drogowego oraz ratownictwa medycznego.  OSP włączona jest  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada strażnicę murowaną z centralnym ogrzewaniem będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z trzema stanowiskami i selektywne wywoływanie. 
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Kowalach Pańskich-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
                                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Kowalach Pańskich oraz relacje członków OSP w Kowalach Pańskich ).
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl