wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator POWSTANIE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POWSTANIE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia powstania 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
         Droga strażactwa polskiego do jednej, wspólnej i ogólnokrajowej organizacji była długa i trudna. Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze miejskie przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji. Straże pożarne, nazywane wtedy także ogniowymi, zaczęły powstawać i rozwijać się na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku. Działo się to w warunkach bardzo trudnych, wynikających głównie z germanizacyjnej i rusyfikacyjnej polityki państw zaborczych wobec społeczeństwa polskiego. W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstawały niezależnie we wszystkich zaborach.
 
W Galicji:
1860 - powstało Krajowe Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia, od swojego patrona Św. Floriana zwane
          "Florianką", 
1862 - początek akcji tworzenia pierwszych stowarzyszeń strażackich:
1865 - Kraków, Gródek, Tarnów,
1867 - Wadowice,
1868 - Lwów, Stanisławów,
1869 - Bochnia,
1871 - Brody, Przemyśl, Sambor, Żywiec,
1875 - we Lwowie I Krajowy Zjazd Strażacki powołał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
          Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Rozwijała się działalność
          organizacyjna.
 
W Królestwie Polskim:
1864 - powstała OSP w Kaliszu,
1871 - powstała OSP w Częstochowie,
1881 - działało 27 organizacji strażackich, 
1915 - władze rosyjskie zatwierdziły ustawę Towarzystwa Świętego Floriana,
1916 - w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych powołał Związek Floriański. 
 
W zaborze pruskim:
1867 - powstał Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, który w 1983 r. przekształcił się w:
          - Poznański Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych,
          - Prowincjonalny Związek Straży Pożarnych na Górnym Śląsku, 
1880 - powstał Pomorski Związek Prowincjonalny Straży Pożarnych.
 
W latach I wojny światowej strażacy wszystkich zaborów walczyli o niepodległość w polskiej Organizacji Wojskowej, w Powstaniu Wielkopolskim i w Powstaniach Śląskich. W listopadzie 1918 roku aktywnie uczestniczyli w rozbijaniu garnizonów niemieckich i austriackich. Mimo wielu przeciwności, w dniach odzyskiwania niepodległości Polski szeregi strażackie były już dość liczne. W końcu 1918 roku na ziemiach odradzającego się państwa polskiego istniało około 1.600 Ochotniczych Straży Pożarnych. Ruch strażacki był jednak rozbity pod względem organizacyjnym. Istniały wówczas:
- Związek Floriański na terenie byłego zaboru rosyjskiego,
- Cieszyński Związek Straży Pożarnych oraz Krajowy Związek Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii
  z siedzibą we Lwowie, obejmujące zasięgiem swej działalności teren byłego zaboru austriackiego,
- Wielkopolski Związek Straży Pożarnych, Śląski Związek Straży Pożarnych i Pomorski Związek Straży
  Pożarnych, działające na terenie byłego zaboru pruskiego.
Straże Pożarne zrzeszone w tych związkach korporacyjnych różniły się między sobą pod względem stopnia zorganizowania, wyszkolenia bojowego i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy. Ponadto działały one na podstawie różnego ustawodawstwa władz zaborczych. Przed aktywem strażackim stanęło więc pilne zadanie - zintegrowanie ruchu w organizację jednolitą na terenie całej Rzeczypospolitej. Myśl o zjednoczeniu strażactwa z byłych dzielnicowych związków w jeden ogólnopolski związek straży pożarnych zrodził się równolegle w Krajowym Związku Straży Pożarnych Galicji we Lwowie oraz w Związku Floriańskim w Warszawie. Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych odbył się 8 i 9 września 1921 roku w Warszawie. Uczestniczyło w nim 3.690 przedstawicieli reprezentujących 742 Ochotnicze Straże Pożarne ze wszystkich województw i regionów kraju. W Zjeździe uczestniczyli:
Prezes Rady Ministrów - Wincenty Witos,
Minister Spraw Wewnętrznych - Władysław Raczkiewicz,
Minister Aprowizacji - Leon Grzędzielski.
Zjazd otworzył Prezes Komitetu Zjazdowego, a zarazem Prezes Związku Floriańskiego Bolesław Chomicz. Zjazd wyłonił władze naczelne związku, to jest Radę Naczelną, która z kolei powołała Zarząd Główny. Uchwalony na I Zjeździe, a zatwierdzony w dniu 4 października 1921 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych statut stanowił podstawę prawną działalności Związku, którego oficjalna nazwa brzmiała: Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Terenem jego działalności było całe państwo, a siedzibą władz naczelnych - Warszawa. Strażacy stanowili liczący się potencjał społeczny. W dwa lata po powstaniu Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tej organizacji działało: 2.600 Ochotniczych Straży Pożarnych, 200 Dworskich Drużyn Pożarniczych, 120 Drużyn Strażackich w wojsku, 41 Kolejowych Straży Pożarnych, 28 Zawodowych Straży Pożarnych, 15 Harcerskich Drużyn Pożarniczych i 12 Fabrycznych Drużyn Pożarniczych. W szeregach tych organizacji zrzeszonych było ponad 100 tysięcy strażaków. Lata następne przyniosły dalszy rozwój ruchu strażackiego. Lata II wojny światowej to walka na wszystkich frontach. W grudniu 1939 roku utworzono strażacką organizację konspiracyjną "Skała", która w 1943 roku weszła w skład Korpusu Bezpieczeństwa. W latach 1939 - 1945 tysiące strażaków poległo w szeregach Wojska Polskiego i organizacji podziemnych. W 1949 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o rozwiązaniu Związku. W grudniu 1956 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został reaktywowany. W kwietniu 1992 roku podczas IX Zjazdu Krajowego przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. X Zjazd Krajowy Związku w czerwcu 1997 roku przyjął program działania na przełom tysiąclecia - lata 1997-2002, a Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w październiku 1999 roku przyjął statut dostosowując strukturę Związku do nowego podziału administracyjnego kraju.
 
 
                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk
                                                              Na podstawie materiałów Zarządu Głównego ZOSP RP.
   
         
  

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl