sobota, 08 maja 2021r. Imienieny Stanisława i Dezyderii
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Program „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze” (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o Programie, dostępnymi również na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW W POZNANIU https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

Informacje o Programie Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Kawęczyn udzielane są pod numerem telefonu 63 288 59 21

 Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania:

  - dotacja

   - dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć  wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

 Opcja 1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

 Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

 – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 –  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 Kwota maksymalnej dotacji:

 – 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 – 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Opcja 2 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 – zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

 -zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 – demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)

 – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

 – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 – dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 Kwota maksymalnej dotacji:

 – 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

 – 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Opcja 3 Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

 – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 Kwota maksymalnej dotacji:

 – 10 000 zł

 Beneficjenci

 Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 2) ustalonym:

     zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

    na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

 3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

 4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 

 Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)

 Formy dofinansowania

 1. dotacja;

2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów;

3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 Rodzaje wspieranych przedsięwzięć wraz z maksymalnymi kwotami dofinansowania

Opcja 1  Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 Opcja 2  Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 Kwota maksymalnej dotacji: 15 000 zł

 Beneficjenci

 1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy (w przygotowaniu) – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w pkt 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Pompy
Ciepła

Pompy ciepła powietrze/woda, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu: Do 30%, max. 9 000 PLN.

Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 13 500 PLN

Pompy ciepła typu powietrze/powietrze, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej
lub równoważnego dokumentu: Do 30% , max. 3 000 PLN

Gruntowe pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 45%, max. 20 250 PLN.

Ogrzewanie elektryczne inne niż pompa ciepła może być dofinansowanie na poziomie 30%, do kwoty 3 000 PLN

Kotły Gazowe
i Olejowe

Kotły gazowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30%,
max. 4 500 PLN

Kotły olejowe kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu: Do 30%, max. 4 500 PLN

Kotły
Stałopalne

Czyste Powietrze 2.0 zakłada także dofinansowanie kotłów stałopalnych. Ważnymi wymaganiami dofinansowania tego typu źródeł energii jest to, że muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu/etykiety energetycznej lub równoważnego dokumentu.

Dofinansowaniem objęto tylko kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Nie mogą więc posiadać awaryjnego rusztu lub przedpaleniska. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu:
Do 30%, max. 3 000 PLN.

Przewidziano dotację do 30% i max do 6 000 PLN na kotły zgazowujące drewno. Identyczne zasady obowiązują do kotłów na pelet. Dla kotłów na pelet o podwyższonym standardzie przewidziano dotację do 45%, max 9 000 PLN.

Wentylacja
Mechaniczna
z Rekuperacją

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A – podstawą jest karta produktu/etykieta energetyczna lub równoważny dokument. W programie dofinansowanie takiej inwestycji sięga
do 30% (max 5 000 zł).

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

1. Wnioski w wersji papierowej należy składać do Urzędu Gminy Kaweczyn a w wersji elektronicznej do wfośigw w Poznaniu.

2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub

2) w serwisie „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

2) poprzez serwis „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.

5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Dokumentacja do pobrania:

- wniosek

- instrukcja wypełniania wniosku

pozostałe załączniki

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl