Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Sprawozdanie z konsultacji w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Sprawozdanie

z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3,   ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na 2018 r.”

 Zarządzeniem Nr 63/2017 z dnia 12 września 2017 r. zostało ogłoszone przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na 2018 r.”
Konsultacje w/w projektu zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą XLVI/215/10 Rady Gminy Kawęczyn z dn. 29 października 2010 r. w sprawie: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Ogłoszenie konsultacji wraz z projektem Programu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń UG Kawęczyn, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz stronie internetowej Gminy Kawęczyn. Celem niniejszych konsultacji było umożliwienie organizacjom pozarządowym
i pozostałym podmiotom społecznym uczestnictwa w sprawach ważnych dla gminy, a także zapewnienie dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii
w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa.

 W trakcie trwania konsultacji (od 13  września do 2 października 2017 r.) opinie  i  uwagi  dotyczące projektu należało zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać droga pocztową (adres: UG Kawęczyn, 62-704 Kawęczyn 48) lub przesłać drogą  elektroniczną (adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl).


W określonym powyżej terminie nie wniesiono uwag, opinii co do projektu uchwały.