Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Informacja o przyznanej dotacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizacje zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. Celem zadania jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym – 84.500,00 zł

 

W roku 2019 z budżetu gminy na realizacje zadań „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn poprzez organizację i udział w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym” udzielono dotacji na kwotę 95.982,72 zł. W roku bieżącym dotychczas nie udzielono dotacji na zadania z tego zakresu.

II.   Zasady przyznawania dotacji

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie oferty do Urzędu Gminy Kawęczyn. Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.   w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej  w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone kopie aktualnych dokumentów dotyczących rejestracji (w przypadku składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego statutu.

 1. W przypadku braków formalnych złożonej oferty, komisja konkursowa powiadamia oferenta o możliwości uzupełnienia oferty w ciągu trzech dni roboczych. Oferty złożone po terminie oraz niekompletne, po uwzględnieniu wcześniej wspomnianego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  poszczególne  zadania  w  ramach przydzielonych środków.
  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej.

8. Skład          komisji            oraz     regulamin        jej        pracy   ustala   Wójt    Gminy w  drodze       zarządzenia.

9. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.

10. Wójt Gminy zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

III.    Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15 %.

IV.    Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 24 lutego 2020 r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta UG Kawęczyn, hol, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (ważna data wpływu, nie stempla pocztowego).

 1. V.           Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Członkowie Komisji dokonują oceny oferty indywidualnie, stosując kryteria:

-    możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

-    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,

-   ocena wysokości udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

-   ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

-    analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),

-    dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Kawęczyn i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz z propozycją wysokości dotacji zostaje przedstawiona Wójtowi Gminy Kawęczyn do zaakceptowania.

VI.      Termin wyboru ofert i podpisania umowy

Wybór oferty nastąpi do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Umowa zostanie podpisana do 13  marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

(Wzór umowy zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  - Dz.U. 2018 poz. 2057).

Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn pod nr tel. 063 288 59 31.

Kawęczyn, 31.01.2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych Gminy Kawęczyn w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Klauzula RODO