Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego odbytego dniu 15.10.2021r

W dniu 15 października 2021r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, w Sali posiedzeń odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej – stanowiący odrębną własność, lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 70,00 m², wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 13,26m², będący własnością Gminy Kawęczyn, znajdujący się w budynku mieszkalnym dwulokalowym nr 12 w miejscowości Będziechów, gm. Kawęczyn, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 8326/19825 części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w tym samym udziale współwłasności działki nr 235/1 z ogólnej powierzchni 1845m², zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00051789/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

Przedmiotem przetargu była:: nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 235/1 o powierzchni 1845m² zabudowana budynkiem mieszkalnym dwulokalowym w którym został wyodrębniony samodzielny lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 12m.2 w miejscowości Będziechów. Budynek mieszkalny wybudowany był w latach 20-tych/30tych XXw., będący w stanie technicznym poniżej średniej. W obszarze nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy oraz budynek drwalnika z ubikacją Kształt działki gruntu: trapez. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenie, utwardzenie, roślinność wieloletnia. Droga dojazdowa: nawierzchnia bitumiczna.
Lokal mieszkalny o powierzchni 70,00m². Struktura lokalu: pokój, kuchnia, korytarz, łazienka. Usytuowanie lokalu w budynku; parter, układ pomieszczeń w lokalu: amfiladowy.
Wyposażenie lokalu w instalacje techniczno-sanitarne: elektryczna, wodna, kanalizacji sanitarnej, ciepłej wody użytkowej( podgrzewacz elektryczny). W lokalu brak jest instalacji gazowej, centralnego ogrzewania. Udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu 8326/19825 części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz tym samym udziale współwłasności działki nr 235/1 z ogólnej powierzchni 1845m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych 13,26 m²(pomieszczenie drwalnika 7,56 m² i pomieszczenie ubikacji 5,70 m²).
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 71 708,00zł. brutto ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem złotych 00/100) zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT. Ustalona została zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n.
Komisja stwierdziła, że wadium wpłaciła jedna osoba w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym i została ona dopuszczona do przetargu
Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu to 72 708,00 zł. brutto (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem złotych 00/100) zwolnienie z podatku VAT.
Nabywcą nieruchomości została Pani Renata Przystańska. Tym samym w dniu 15.10.2021r. przetarg został zamknięty i zakończony wynikiem pozytywnym.
Wójt
Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

Informacja plik pdf