Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Informacja dot ofert w trybie 19a Stowarzyszenia Kawęczyńskiego Towarzystwa Rozwoju

W dniu 1 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym                  pn.: "Od Nałęczowa do Kazimierza Dolnego – emeryci na uzdrowiskowym szlaku”.

 

I . Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

  1. Oferta złożona przez Stowarzyszenie spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24.10.2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania  z realizacji zadań publicznych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz.2055).       
  2. Zgodnie z art. 19 a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.2 ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  3. Wniosek stowarzyszenia spełnia łączne warunki określone w art. 19 a ustawy.

 

  1. II.    Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 3.500,00 zł

III. Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz Rocznym Programie Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019  rok ( uchwała nr XLVIII/312/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 r.)

IV. Na podstawie art. 19 a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego i tym samym zleca realizacje zadania przyznając środki publiczne w wysokości 3.500,00 zł

  1. V.    Zgodnie z art. 19 a ust 4 w/w ustawy oferta została zamieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl – nikt nie zgłosił uwag.

Informacja