Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 ,poz. 2603 z póżn. zm,/

Wójt Gminy Kawęczyn

ogłasza d r u g i  p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 166 o pow. 1,9695 ha położonej we wsi ŻDŻARY.

Nieruchomość powyższa ma założoną Księgę Wieczystą Nr 43463.

Przedmiotowa działka użytkowana jest rolniczo z niewydzieloną geodezyjnie częścią lasu wg. stanu ewidencyjnego - 0,1500 ha. Działka nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kawęczyn.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. tj. środa o godz . 10-tej w sali Urzędu Gminy w Kawęczynie / pokój nr 16./.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.403,00 zł. słownie złotych /trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzy złote 00/100/.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.140,00 zł. w kasie tut . Urzędu pokój nr 5 w godzinach od 8,00 do 14.00 w terminie do dnia 13 grudnia br.

Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w biurze notarialnym w wyznaczonym dniu i godzinie,

organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Zofia Osiborska / pokój nr 14/

telefon do kontaktu / 063/ 288 59 24


Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej :

bip.kaweczyn.pl / ogłoszenia/.
Kawęczyn, dnia 05.11.2007 r.