Informacja dla osób niesłyszących

Ogłoszenia Archiwum

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

SPRAWOZDANIE Z KONSUTACJI W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

 

Informacja o rostrzygnięciu konkursu na zorganizowanie czasu wolnego dla emerytów z terenu Gminy Kawęczyn

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich poszukuje pracownika na zastępstwo w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach Pierwszych z t

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn dn. 31.03.2015 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.04.2015 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogloszonego dn. 07.01.2015 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 07.01.2015 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

Ogłoszenie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn.09.09.2014 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z d. 09.09.2014 r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 03.06.2014 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Znak FZP.061.1.2013                                                     Kawęczyn, dnia 20.05.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Kawęczyna

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr

199, poz. 1227 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy

Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń

projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do

publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Punkt Informacyjny w

godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kawęczyn

(ww.bip.kaweczyn.pl)

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać w dniach od

20.05.2014 r. do 10.06.2014 r. :

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na

środowisko – Strategia Kawęczyn” na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl;

3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

pokój nr 1 w godzinach otwarcia Urzędu.

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Kawęczyn.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz

przedmiot wniosku i uwagi.

Informacje o projekcie niniejszego programu oraz prognozie oddziaływania na środowisko

umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych (zgodnie z art. 21 w/w ustawy) na

stronie ww.bip.kaweczyn.pl / zakładka Informacje Środowiskowe. Natomiast niniejsze

obwieszczenie zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Kawęczyn ww.bip.kaweczyn.pl zakładka Ogłoszenia oraz na tablicach ogłoszeń w

siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn oraz w lokalnej gazecie Echo-Turku.

 

prognoza Strategii Kawęczyn16.04.2014.pdf 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.04.2014 r.

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert Zarządzeniem Nr 8/2014 ojta Gminy Kawęczyn z dn. 28.01.2014 r.

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały „Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kw

Konsultacje w sprawie rocznego Programu Wspolpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Informacja w sprzwie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn. 30.04.2013 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 23)2013 Wójta Gminy Kaweczyn z dn. 30.04.2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf 

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego dn. 15.02.2013r.

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego w oddziale w Kawęczynie POKL 9.1.1

Informacja w sprawie rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w dn. 29.01.2013 r.

Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert z dn. 15.02.2013 r. w wzakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo pracownika obsługi punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kawęczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 29.01.2013 r. w zakresie "wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..."

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOLPRACY.doc

Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOLPRACY.pdf 

Zał 1. program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013.doc

Zał 1.pdf 

Zał 2. formularz konsultacji.doc

Zał 2.pdf 

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Kowalach Pańskich i pomocy nauczyciela w oddziale Kawęczynie

 

Informacja o rozstrzygnięci otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Kowalach Pańskich oraz pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego w Oddziale w Kawęczynie w ramach projektu

 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

 

Informacja o wyborze oferty w ramach ogłoszenia otwartego konkursu ofert z dn. 01.06.2012 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. realizacji projektu „Nasze dzieci- nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” POKL 9.1.2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 23/2012 z dn. 01.06.2012 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach i Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach i Oddział w Kaweczynie w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

Informacja o uniewaznieniu naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych w ramach projektu "Przedszkolaki na star" POKL 9.1.1

Informacja o wynikach naboru na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolnegow oddziale w Tokarach Pierwszych.

Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na zastepstwo nauczyciela wychowania przedszkolngo Odział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kaweczyn Nr 16/2012 z dn. 26.04.2012 r.

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo nauczyciela wychowania przedszkolnego Oddział w Tokarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start" POKL 9.1.1

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację zadań w zakresie „wspierania i upowszechniania kul

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały "Roczny Program współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ..."

Ogłoszenie Konsultacji Rocznego Programu z organizacjami pozarzadowymi

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkol

Ogłoszenie o wynikach formalnych naboru na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego w r

OGŁOSZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 29 czerwca 2011 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 29.06.2011 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta z dn. 27.05.2011

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wojta z dn. 11.05.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 27.05.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z dn. 11.05.2011 r.

 

Zebrania Spółek Wodnych

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie

Informacja o rozsrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27.01.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : przebudowie drogi gminnej, w miejscowości

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na : perzbudowie drogi gminnej, w miejscowości

Obwieszczenie Starosty Tureckiego - Postepowanie w spr. wydania decyzji na realizację budowy odcinka drogi łączącego drogi gminne o nr. ew. 261 i 228 w Kaweczynie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 15KV-950m, budowie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dn. 30.04.2010 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 30.04.2010 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego dn.26.01.2010 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 26.01

Uchwała na 2010 r. podatek transportowy

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10 lutego 2009 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

Informacja w sprzawie przedłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 27 stycznia 2009 r. oraz przedłużenia terminu podpisania umów

Przedlużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn 27 stycznia 2009 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 10.02.2009 r.

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z dn. 27 stycznia 2009 r.

Świadczenia rodzinne dla dzieci - Informacja GOPS

Nabór na stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn Filia w Tokarach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Głuchów, dł. 1,200 km.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Modernizacji istniejącej linii SN – 1

Decyzje środowiskowe - Budowa drogi gminnej w m. Głuchów

Zawiadomienie - dec. środowiskowa na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej