Informacja dla osób niesłyszących

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.2.2023 z dn.25.09. 2023r.w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polega

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.2.2023 z dn.25.09. 2023r.w
sprawie wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej w Kowalach Pańskich-Kolonia

obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 25.08.2023r.

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.1.2023 z dn.27.06. 2023r

sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz  z budową sieci infrastruktury technicznej w Głuchowie. 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2023.977 ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 ze zm.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2023r. została wydana decyzja Nr ROŚGPD.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na terenie położonym w miejscowości Głuchów, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 348, 319/1, 331/1, 334/1, 327/1, 323/1, 308/16, 340/1 (obręb Głuchów). Zgodnie z art.49 KPA Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu.

    Wójt Gminy Kawęczyn

      /-/ Jan Nowak

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.1.2023 z dn.7.06. 2023r.

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie drogi gminnej wraz  z budową sieci infrastruktury technicznej w Głuchowie.

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn NR ROŚ-GPD.6733.6.2022 z dn.30.12.2022r. w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Nr ROŚ-GPD.6733.6.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budow

Obwieszczenie Nr  ROŚ-GPD.6733.6.2022 z dnia 30.11.2022r. w sprawie  wszczęcia  postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w  Kawęczynie

obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Będziechów

Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”wyłożony do publicznego wglądu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości C

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury techniczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 obręb Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Tokarach Pierwszych dz nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie położon

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małog

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabartowej stacji transformatorowej SN/nN w Kawęczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiatka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne o

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowia sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

Obwieszczenie

Wniosek pdf

Wniosek doc

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Kaw

Obwieszczenie  plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Kawęczynie

Obewieszczenie plik pdf

O B W I E S Z C Z E N I E Z DNIA 2 PAŻDZIERNIK 2020

Obwieszczenie plik pdf

O B W I E S Z C Z E N I E Z DNIA 15 PAŻDZIERNIK 2020

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie z dnia 20 października 2020

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o budowie kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn,

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN – 15kV

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gminnej dro

Obwieszczenie plik pdf

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w Żdżarach

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydana decyzja Nr ROŚ-GPD.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych na t

Obwieszczenie plik pdf 

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego zewnętrznego kablowego

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy drogi w Marcinowie

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Dzierzbotkach

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia, budowie linii kablowych niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowych SN/nn w Dzierzbotkach.

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie budowy drogi gminnej w miejscowości Tokary

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu” Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),w związku z Uchwałą Nr VIII/64/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna”.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 18.11.2021r. – 09.12.2021 r.:
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.kaweczyn.pl/.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się o godz. 15.00 w dniu 29.11.2021 r. w dwóch formach:
− w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,
− on-line – w związku z wystąpieniem stanu epidemii i zaostrzonymi rygorami sanitarnymi. Osoby, które zamierzają uczestniczyć w dyskusji on-line powinny zgłosić chęć uczestnictwa i dostarczyć do 26.11.2021 r. do siedziby Urzędu Gminy w Kawęczynie bądź na adres e-mail: ugkaweczyn@kaweczyn.pl prawidłowo wypełniony wniosek, dostępny stronie internetowej http://www.kaweczyn.pl/. Link do transmisji udostępniony zostanie do dnia 29.11.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail podany we wniosku.
Zgodnie z art. 8c i 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.12.2021r. do Wójta Gminy Kawęczyn na piśmie:
- w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,
- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62- 704 Kawęczyn,
- drogą elektroniczną na adres ugkaweczyn@kaweczyn.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kawęczyn.
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowa

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna wyłożony do publicznego wglądu na dysku google Gminy Kawęczyn, link poniżej: 

https://drive.google.com/drive/folders/1oNKu5NOnrgz5OrEm1kbFpSkNC1sDMOL1?usp=sharing

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej publiczn

Obwieszczenie plik pdf

ROŚ-GPD.6733.9.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit

Obwieszczenie plik pdf

ROŚ-GPD.6733.6.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie plik pdf

ROŚ-GPD.6733.7.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Kaweczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w Marcjanowie

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.2.2022 z dn.27 maja 2022r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi

Obwieszczenie plik odf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.4.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola wraz z in

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.4.2022 z dn.30.08. 2022r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w i Kowale Pańskie-Kolonii plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn nr ROŚ-GPD.6733.5.2022 z dnia 12.09.202r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanaliza

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn nr ROŚ-GPD.6733.5.2022 z dnia 12.09.202r. w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 3.08.2022r. w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy budynku

Obieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.3.2022 z dn.17.08. 2022r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej śr

Obwieszczenie plik pdf

OBIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4.08.202r. w spr. wszczęcia postepowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanaliz

obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn 2 z dn.18 lipca 2022r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn ROŚ-GPD.6733.2.2022 z dn.5 kwietnia 2022r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kawęczyn Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.03.2022r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kawęczyn, postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi gminnej na terenie położonym w miejscowości Tokary Drugie i Żdżary,

oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 159, 162, 161, 106, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115,

114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107/2, 107/1 (obręb Tokary II) oraz dz. nr 320, 321/1 (obręb Żdżary).

Przed wydaniem decyzji istnieje możliwość zapoznania się z zebranym materiałem oraz składania uwag i wniosków w terminie 14 dni

od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w w/w sprawie. Jako miejsce składania uwag i wniosków ustala się siedzibę Urzędu Gminy w Kawęczynie, pokój nr 10.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr ROŚ-GPD.6733.1.2022 z dnia 25.02.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminn

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm,) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2022r. została wydana decyzja Nr ROŚ GPD.6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pol egającej na: budowie drogi gminnej terenie położonym w miejscowości w miejscowości Leśnictwo , oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
dz. nr 99, 189/1, 54, 53/2, 1 ( obręb Leśnictwo Zgodnie z art.49 KPA Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Osoby zainteresowane przedsięwzięciem mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu.
Z up. Wójta
Elżbieta Tomczak
Z ca Wójta

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie

Obwieszczenie plik pdf

ROŚ-GPD.6733.1.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie plik pdf

ROŚ-GPD.6733.8.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy drogi gminnej w Marcjan

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetl

Obwieszczenie pilk pdf

Publiczne wyłożenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 8a, art 8c i art 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kawęczyn Nr XII/106/2019 z dnia 17 września 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn dla terenów położonych w miejscowościach: Głuchów, Nowy Świat, Żdżary, Leśnictwo, wykładamy do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono  do publicznego wglądu w dniach od 07.10.2021 r. do 29.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.kaweczyn.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn odbędzie się w dniu 25.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Studium.
Uwagi do projektu Studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2021 r. do Wójta Gminy Kawęczyn na piśmie:
- w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn ,
- drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn,

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczne dotyczącej budowy drogi w Tokarach Pierwszych

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia , postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze zjazdami do gr

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych w

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o budowie i przebudowie linii kablowej w miejscowości Tokary Drugie i Milejów

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie linii kablowej w miejscowości Tokary Drugie i Milejów

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego zewnęt

Obwieszczenie plik pdf

Zaproszenie Wójta Gminy Kawęczyn na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące KONCEPCJI ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAWĘCZYN”

Zaproszenie plik pdf

Kwestionariusz opini plik pdf

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna

Zaproszenie plik pdf

Kwestionariusz opini mieszkańców plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej

Inwestycja polegająca na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia realizowanej jako zadania pod nazwą „budowa powiązania kablowego SN pomiędzy ciągami liniowymi Dobra-Głuchów (SN6-60002/02) oraz Żuki-Kowale Pańskie (SN6-06001/09) w okolicach stacji transformatorowych nr 60849 i 60357 w miejscowości Nowy Czachulec gm. Kawęczyn” na terenie położonym w miejscowości Nowy Czachulec, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 74, 71/1, 66, 65, 64/1, 5850/2, 142, 42, 43, 24, 44, 25, 5950/2, 26 (obręb Nowy Czachulec).

Obwieszczenie plik pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”.

Uchwała MPZP Marianów-Kolonia Zachód plik pdf

Rysunek MZP plik jpg

Lokalizacja Marianów plik jpg

Prognoza MPZP Marianów plik pdf

Załącznik graficzny Prognoza MPZP Marianów plik jpg

Oświadczenie Marianów plik jpg

Formularz zgłaszania uwag plik doc

Informacja RODO plik doc

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”.

OBWIESZCZENIE plik pdf

formularz zglaszania uwag plik pdf

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych 7 lipca plik pdf

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna” oraz przeprowadzenia strategicznej oc

Obwieszczenie

Wniosek pdf.

Wniosek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

Studium

załącznik 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Kawęczyn

Kierunki i uwarunkowania

Uchwała Nr XL.274.2018.pdf 

Kierunki

Uwarunkowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany
 
Studium
 
 
Wzory dokumentów
 
 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku szatni wraz z urządzeniami i infrastrukturą

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary D

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Kowalach Pańskich Kolonii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku remizy o pomieszczenia garażu dla Ochotni

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmującej wykonanie nawierzchni twarde

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne oraz pomieszc

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia- Marianów Kolonia-Zachód

Obwieszczenie o rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Pierwsze dz. nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV,
złączy kablowych oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej w Kawęczynie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Żdżary.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Dziewiątka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji trans

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn,
linii kablowych nn – 0,4 kV i SN – 15 kV, złączy kablowych
oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej na terenie położonym w miejscowości
Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Żdżary dz.nr 336,418/1,419/1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie umozenia postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych i napowietrznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej-stacji bazowej telefonii komórk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie dro