Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2022

Zarządzenie nr 2/V/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2022

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 3/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 2/III/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 11 marca 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu do realizacji zadania pt.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu Gminy Kawęczyn w 2022 r.

Zarządzenie plik pdf

Wniosek plik pdf

Zarządzenie nr 4/II/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 3/II/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 7/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w K

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie nr 7/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 6/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2022

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 4/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie: naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2022 .

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 3/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r

Zarządzenie plik pdf

Zarządzenie Nr 5/I/2022 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie plik pdf

ZARZĄDZENIE Nr 2/I/2022 WÓJTA GMINY KAWĘCZYN z dnia 12.01.2022

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia - strefa inwestycyjna, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu i rozpoznania pism w zakresie niestanowiącym uwag.

Zarządzenie plik pdf

Załącznik plik pdf