Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2016

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z 16.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z 28.11.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Prob

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komis

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Kom

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2016, Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.01.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Ro

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.01.2017 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Kawęczyn.

Zarządzenie nr 68/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2017.

Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich w czasie jego nieobecnośc

Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 15.11.2016 r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamiesz

Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 14.11.2016 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont i pr

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 06.11.2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10.10.2016 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06.09.2016 r.

Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) na 2017 r.
 
 

Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 06 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01 wrzesień 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zarządzenie nr 44/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.08.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.08.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności osób

Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.08.2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z sied

Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie działalności

Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22.07.2016 r.

Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21.07.2016 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z sied

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających

Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie procedur wszczęcia postępowania o zamówienia publiczne oraz aplikowanie o środki zewnętrzne na stanowisko ds. p

Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w mi

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upows

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie wspierani

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułko

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, o

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do złożenia i podpisania wnio

Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnej

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. pułkownika pilota Stanisława Jakuba Skarżyńsk

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 luty 2016 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 r. w zakresie kultury,

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08.02.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upows

Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwo

Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca za

Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2016 r. zaplanowanych dla Środowiskowego Domu Samopom

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2016 r. zaplanowanych dla Gminnego Zespołu Obsługi Oś

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2016 r. zaplanowanych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Spo

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zastwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2016