Informacja dla osób niesłyszących

Zarządzenia Wójta 2014

Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 r. z dn. 07 stycznia 2014 r. w sprawie ewidencji ponoszonych wydatków w zakresie zam

Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2014, inf. o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014, inf. o przebie

Zarządzenie nr 76/2014 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zarządzenie Nr 50/2014 W sprawie przebiegu budżetu gminy za I pólrocze 2014 roku.pdf

 

Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie Zmiany Uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2021.pdf)

Zarządzenie Nr 48/2014 W sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom

Zarządzenie Nr 47 - W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2014 - W sprawie regulaminu i prcedur wydatkowania funduszu soleckiego.pdf

Zarządzenie nr 44.2014 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków w budzecie gminy

Zarządzenie nr 43.2014 w spr. korzystania z kserokopiarki

Zarządzenie nr 42.2014 w spr. powolania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 41.2014 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2014

Zarządzenie nr 40.2014 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków w budzecie gminy

Zarządzenie nr 39.2014 w spr. konkursu ofert

Zarządzenie nr 35.2014 w spr. zmaian w planie dochodów i wydatków

[-- $ZALACZNIK={2}--]

Zarządzanie nr 34.2014 w spr. powolania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 33.2014 w spr. powolania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 31.2014 w spr. realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego

Zarządzenie na 30a.2014 w spr. powolania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 29.2014 w sprawie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 26-2014 w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

Zarządzenie nr 25-2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 23-2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 21-2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 19-2014 w spawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 18-2014 w sprawie informacji o przebiegu budżetu Gminy Kawęczyn za 2013 rok

 

Zarządzenie nr 14-2014 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13-2014 w sprawie powołania zesdpołu projektowego pn. Kawęczynskim przedszkolakom

Zarządzenie nr 12-2014 w sprawie powołania Zespołu Projektowego pn. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Zarządzenie nr 11-2014 w sprawie powołania komisji konkursowej - kultura fizyczna i sport

Zarządzenie nr 10-2014 w sprawie przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarządzenie Nr 7a/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2014 rok

Zarzadzenie w sprawie projektu uchwaly budzetowej na 2014 rok oraz projektu uchwaly WPF na lata 2014 do 2021