Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2022

UCHWAŁA NR LX/382/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.12.2022r.

UCHWAŁA NR LX/382/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.12.2022r.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LX/381/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023

UCHWAŁA NR LX/381/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LX/380/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

UCHWAŁA NR LX/380/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2023-2030

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LX/379/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR LX/379/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LX/378/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

UCHWAŁA NR LX/378/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIX/377/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR LIX/377/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/155/2016 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 października 2016 r. o utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie” oraz nadania jej Statutu

Uchwala plik pdf

UCHWAŁA NR LIX/376/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miej

uchwala plik pdf 

UCHWAŁA NR LIX/375/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku po Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich – Kolonia oraz w bud

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIX/374/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIX/373/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf 

UCHWAŁA NR LVIII/371/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okr

UCHWAŁA NR LVIII/371/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kawęczyn na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVIII/370/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR LVIII/370/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVIII/372/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR LVIII/372/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Wójta Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/369/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 14.09.2022r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/368/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/367/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/366/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/365/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVII/364/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 października 2022 r. w sprawie : zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LVI/363/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 21 października 2022 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/361/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/360/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy cywilno-prawnej na zajęcie części działki drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/359/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Marianów-Koloni

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/358/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich-Kolonia.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/357/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022 -2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/355/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LV/356/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIV/354/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kowale Pańskie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kowale Pańskie -Kolonia- Strefa inwestycyjna”.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIV/353/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2022 r

w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIV/352/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIV/351/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

 Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIII/350/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie oraz określenia warunków zwolnienia od ich pono

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIII/349/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.06.2022r.

Uchwała plik pdf 

UCHWAŁA NR LIII/348/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LIII/347/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/346/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy cywilnoprawnej na zajęcie częśc

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/345/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/344/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kaw

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/342/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/341/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/340/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LII/339/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LI/338/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dn. 25 maja 2022 r. w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu pr

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LI/337/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR LI/336/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf 

UCHWAŁA NR L/335/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR L/334/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/318/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/333/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żdżary przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Żdżary.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/332/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Wojciechów przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Wojciechów.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/331/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Tokary Pierwsze.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/330/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stanisława przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Stanisława.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/329/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Skarżyn przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Skarżyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/328/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Siedliska przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Siedliska.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/327/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Świat przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Nowy Świat

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/326/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Marianów przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Marianów.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/325/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Marcinów przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Marcinów.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/324/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Leśnictwo przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Leśnictwo.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/323/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kowale Pańskie przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Kowale Pańskie.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/322/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Głuchów.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/321/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dziewiątka przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Dziewiątka.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/320/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Sołectwa Dzierzbotki przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Dzierzbotki.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIX/319/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Chocim przedstawionego przez Sołtysa Sołectwa Chocim.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoman

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/315/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany granicy administracyjn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/314/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/313/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/312/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy K

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/311/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do realizacji programu osłonowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVIII/317/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVII/310/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej DKM

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVII/309/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVI/308/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia placu znajdującego się przy budynku strażnicy OSP w Ko

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVI/307/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy Przedszkola Gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVI/306/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granicy Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVI/305/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kawęczyn.

UCHWAŁA NR XLVI/304/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLVI/303/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022.

Uchwała pilk pdf

UCHWAŁA NR XLV/302/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie petycji z dnia 21.12.2021r.

UCHWAŁA NR XLV/301/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kowale Pańskie - Kolonia na lata 2022-2026 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie - Kolonia.

UCHWAŁA NR XLV/300/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

Uchwała plik pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLV/297/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn

UCHWAŁA NR XLV/296/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane.

UCHWAŁA NR XLV/298/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia - Strefa inwesty

w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia - Strefa inwestycyjna"

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/298/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 stycznia 2022 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIV/295/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIV/294/2022 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granicy gminy

Uchwała plik pdf