Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy Kawęczyn 2021

UCHWAŁA NR XLIII/293/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIII/292/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLIII/291/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/290/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tokary Pierwsze

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/289/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/288/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/286/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kawęczyn i jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/285/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLII/287/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”

UCHWAŁA NR XLI/284/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciemień na lata 2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/283/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marianów - Kolonia na lata 2022-2026 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów - Kolonia

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/282/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kawęczyn na rok 2022

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/281/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kawęczyn na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/280/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie umową użyczenia części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Chocim

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/279/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/278/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia diety dla sołtysów Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/277/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XLI/276/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/275/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Młodzianów na lata 2021-2026 przedstawionej przez Radę Sołeck

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/274/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę.

UCHWAŁA NR XL/273/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmieny uchwałę nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

UCHWAŁA NR XL/272/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji “ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2019 — 2022” za okres 2 lat tj. od października 2019 r. do września 2021 r.

UCHWAŁA NR XL/271/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/270/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/269/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XL/268/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/267/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIX/266/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/262//2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/260/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu jej konsultacji

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2020.

UCHWAŁA NR XXXVI/254/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania.

uchwała plik pdf 

UCHWAŁA NR XXXV/253/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXV/252/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXV/251/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXV/250/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/249/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2023.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/248/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -2025

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/247/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/246/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/245/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0015 Marianów Kolonia

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/244/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0016 Milejów.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/242/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/241/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11.03.2021r. dotyczącej zmiany patrona Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

UCHWAŁA NR XXXIII/238/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXIII/236/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kawęczyn 2021- 2025

UCHWAŁA NR XXXIII/235/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/234/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/233/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wy. godzin zajęć nauczycielom na stan. kierownic

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/232/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/231/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/230/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 0008 Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Marianów- Kolonia.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/228/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXII/227/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/226/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/225/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/224/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości GminyKawęczy

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 25 lutego 2021 r.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/219/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia dyrektorom szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/218/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/217/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do WSA w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Turku wraz z odpowiedzią na skargi.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/216/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/215/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018 – 2023 za rok 2020

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/214/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom segregacji mieszka

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/213/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie na okres 20 lat

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/212/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kawęczyn na lata 2021-2026.

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/211/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2021-2028

Uchwała plik pdf

UCHWAŁA NR XXX/210/2021 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021

Uchwała plik pdf