Informacja dla osób niesłyszących

Uchwały Rady Gminy 2017

Uchwała nr XXXVI/253/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXXVI/252/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w

Uchwała nr XXXVI/251/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018

Uchwała nr XXXVI/250/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024

Uchwała nr XXXVI/249/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko

Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siedliska na czas nieo

Uchwała nr XXXVI/247/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Kawęczyn

Uchwała nr XXXVI/246/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXV/245/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.

Uchwała nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Miejskiej Turek na współfinansowanie proje

Uchwała nr XXXV/242/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015

Uchwała nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn"

Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęcz

Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia zgodności "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonyc

Uchwała nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXXIII/231/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 27

Uchwała nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do "Turkowskiego Klastra Energii"

Uchwała nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2

Uchwała nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sta

Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół prowadzonych przez Gminę Kawęczyn

Uchwała nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych

Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Gminy Chojnice

Uchwała nr XXXII/222/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymien

Uchwała nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową użyczenia nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej

Uchwała nr XXXII/220/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXII/218/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków j

Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kawęczy

Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Tokary Pierwsze

Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Marcjanów

Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawę

Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na la

Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i opracowania programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad powoływania Gminnego Zespołu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Karty Samorządności

Uchwała nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęcz

Uchwała nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadan

Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za 2016 rok

Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok

Uchwała nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi ora

Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Młodzianów

Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kawęczyn na rok 2017

Uchwała nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnyc

Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I szkół podstawowych, dla których Gmina Kawęczyn jest organem prowadzący

Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Turek zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na pr

Uchwała nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn

Uchwała nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego w 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kawęczyn do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz re

Uchwała nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zaliczenia dwóch dróg zlokalizowanych w miejscowościach Tokary Pierwsze oraz Kawęczyn do kategorii dróg gminnych o

Uchwała nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kawęczyn dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania

Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2017-2024

Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Żdżary przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Żdżary

Uchwała nr XXVI/179/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Skarżyn przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Skarżyn

Uchwała nr XXVI/178/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Młodzianów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Młodzianó

Uchwała nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Milejów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów

Uchwała nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marianów-Kolonia przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Mar

Uchwała nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Marcjanów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marcjanów

Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Kawęczyn przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kawęczyn

Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Głuchów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów

Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Dziewiątka przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Dziewiątk

Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Ciemień przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Ciemień

Uchwała nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Chocim przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Chocim

Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Będziechów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Będziechó

Uchwała nr XXVI/168/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Marcjanów

Uchwała nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za ko

Uchwała nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017