Informacja dla osób niesłyszących

Pozostałe Uchwały Rady Gminy

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kawęczyn

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na I Sesji Rady Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Opinia RIO w sprawie budżetu 2013

Uchwała Budżetowa na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w

Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXVII/145/2012 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określ

Uchwała Nr XXVII/144/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXVII/143/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn.

Uchwała Nr XXV /134/12 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAWĘCZYN za I półrocze 2012r.

Uchwała Nr XV/87/2011 Rady Gminy Kawęczyn w w sprawie: zmiany uchwały nr V/11/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2011-2020.

UCHWAŁY RADY GMINY KAWĘCZYN ROK 2010.

UCHWAŁY RADY GMINY ROK 2009

Uchwała RG Nr XLVII/176/2006

Uchwały Rady Gminy Kaweczyn 2006 rok

UCHWAŁY BUDŻETOWE NA 2005

Uchwała nr XXX.121.2004 z 31 grudnia 2004r.

Objasnienia do uchwaly nr XXX.121.2004 z 31 grudnia 2004 r.doc

Dochody Budzetu 2005

Wykaz inwestycji realizowanych w 2005r.doc

Przychody i rozchody budżetu.doc

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i Gospodarki Wodnej.doc

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych.doc

Prognoza długu Gminy Kawęczyn na lata 2005-2008.doc

Plan dochodów i wydatków środków specjalnych.doc

Plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.doc