Informacja dla osób niesłyszących

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

POMOC PUBLICZNA - Opieka Społeczna
Dział
Rozdział
Tytuł
Plan wydatków w zł
Zadania własne
Zadania zlecone
853
85313
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
-
18.500
853
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
85.000
386.500
853
85315
Dodatki mieszkaniowe
500
-
853
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
-
39.700
853
85319
Ośrodki pomocy społecznej
73.070
68.700
853
85328
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
5.000
-
853
85395
Pozostała działalność
50.095
2.250
Razem
213.665
515.650
Ogółem
729.315,00