Informacja dla osób niesłyszących

Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kawęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62­704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, telefonicznie pod numerem 63 288 59 10 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2)      W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Arturem Majewskim tel: 63 288 59 23 lub pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl

3)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

4)      W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:

  • podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5)      Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7)      Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)      Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9)      W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10)      Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych.

11)      Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

12)      Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Kawęczyn. Przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
    • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy.

13)      Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Plik Pdf

Poniżej publikujemy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczegółnych spraw załatwianych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie

Klauzula - generalna dot. ustawy o samorządzie gminnym.pdf

klauzula dot. organizacji pozarządowych.pdf

Klauzula - dot. użytkowania dróg gminnych.pdf

Klauzula - dot. zagospodarowania przestrzennego oraz wycinki drzew.pdf

Klauzula - dot. zamówień publicznych.pdf

Klauzula - dot. Rady Gminy.pdf

Klauzula - dot. sesji i posiedzeń komisji Rady Gminy.pdf

Klauzula - dot. odpadów komunalnych.pdf

Klauzula - dot. opieki nad zabytkami.pdf

Klauzula - dot. oświaty.pdf

Klauzula - dot. numeracji porządkowej nieruchomości.pdf

Klauzula - dot. ochrony środowiska.pdf

Klauzula - dot. eksploatacja urządzeń i mienia komunalnego.pdf

Klauzula - dot. udostępniania informacji publicznej.pdf

Klauzula - dot. wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego.pdf

Klauzula - dot. zarządzania kryzysowego.pdf

Klauzula - dot. szacowania szkód w rolnictwie.pdf

Klauzula - dot. uczniów, studentów, stażystów odbywających praktyki, staż w Urzędzie Gminy Kawęczyn.pdf

Klauzula - dot. skarg i wniosków.pdf

Klauzula - dot. skazanych.pdf

Klauzula - dot. rejestru CEDIG.pdf

Klauzula - dot. rejestru korespondencji.pdf

Klauzula - dot. rejestru wyborców.pdf

Klauzula - dot. pełnomocnictw i upoważnień.pdf

Klauzula - dot. profilaktyki antyalkoholowej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

Klauzula - dot. monitoringu.pdf

Klauzula - dot. naborów na stanowiska pracy.pdf

Klauzula - dot. kontrahentów Urzędu Gminy w Kawęczyn.pdf

Klauzula - dot. Kwalifikacji wojskowej i OSP.pdf

Klauzula - dot. mienia komunalnego i gospodarki nieruchomościami.pdf

Klauzula - dot. Archiwum Zakładowego.pdf

Klauzula - dot. Funduszu świadczeń socjalnych.pdf

Klauzula - dot. spraw podatkowych.pdf

Klauzula informacyjna dot. USC.pdf

Klauzula - dot. ewidencji ludności.pdf

Klauzula - dot. powiadamiania osób trzecich w razie wypadku pracownika Urzędu.pdf

Klauzula - dot. mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego.pdf

Klauzula - dot. oświadczeń majątkowych.pdf