Informacja dla osób niesłyszących

Nabór Pracowników

DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO OPIEKUN/KA W GMINNYM ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE

Nazwa i adres jednostki: Gminny Żłobek w Kawęczynie, Kawęczyn 49 A, 62-704 Kawęczyn

Wymagania formalne (niezbędne):

1. Opiekunem w żłobku może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku lub specjalności: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

b) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

3. średnie lub średnie branżowe oraz:

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (Jeżeli osoba, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności).

lub

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

4. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

5. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.

6. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

7. Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

8. Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępców na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

9. Posiada stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Bardzo dobry kontakt z dziećmi

 b) Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość   

c) Znajomość wybranych metod pracy z dzieckiem w żłobku np: metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, metoda malowania dziesięcioma palcami, metoda aktywności wg. M.& Ch. Knillów, metoda ruchu rozwijającego W.Sherborn, bajkoterapia, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy.                                                                                                                                           

d). Umiejętność radzenia sobie ze stresem;

e). Umiejętność pracy w zespole,

f). Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

 3. Zadania wykonywane na stanowisku pracy:

1) Wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.

2) Opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3) Opiekunka prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo-wychowawczą konspekt zajęć, plany pracy).

5) Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.

6) Opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.

7) Opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji.

8) Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery.

9) Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.

10) Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.

11) Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: spacer, zabawy w ogrodzie.

12) Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.

13) Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.

14) Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.

15) Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.

16) Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.

17) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

18) Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.

19) Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.Wymiar czasu pracy: 1 etat .

2.Czas pracy: 40 godzin tygodniowo.

3.Miejsce pracy: Gminny Żłobek w Kawęczynie, Kawęczyn 49A;

4.Umowa o pracę na zastępstwo

5.Termin zatrudnienia: lipiec 2021r.

Oferujemy: odpowiedzialną dynamiczną pracę, dającą wiele satysfakcji, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Szukamy osoby rzetelnej i twórczej, posiadającej umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się, z motywacją do działania.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – CV (ze szczegółowym uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej);

3) kwestionariusz osobowy (oryginał- do pobrania na stronie);

4) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

5) oświadczenie, że kandydat posiada pełną władzę rodzicielską;

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku;

7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub inne przestępstwo umyślne;

8) oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

9) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy (kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi, kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, innepotwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe);

11) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dyrektora Gminnego Żłobka w Kawęczynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć osobiście za zgodność z oryginałem. Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys należy własnoręcznie podpisać.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Żłobka w Kawęczynie bądź przesłać pocztą na adres Gminny Żłobek w Kawęczynie, Kawęczyn 49A, 62-704 Kawęczyn z dopiskiem „ Praca na zastępstwo  OPIEKUN/OPIEKUNKA  w Gminnym Żłobku w Kawęczynie”” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15  czerwca 2021 r. do godziny 12:00. (za datę złożenia uznaje się datę wpływu do żłobka).

7. Postanowienia końcowe.

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Żłobka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;

2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą poddani rozmowie kwalifikacyjnej, o której terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu- rozmowy kwalifikacyjnej i zostały umieszczone w protokole przechowywane będą przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób- będą odsyłane lub mogą być odebrane osobiście w terminie 10 dni od ogłoszenia o wynikach naboru na BIP-ie.

 8. Klauzula informacyjna

1.Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Żłobek w Kawęczynie z siedzibą: Kawęczyn 49 A, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka jako Pracodawcę.

2. Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail:inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425

2.Cel i podstawy przetwarzania:

1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

2) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3) Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

3. Odbiorcy danych osobowych

a) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek w Kawęczynie ( w tym: osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych, w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia);

b) instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa; 4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;

5. Okres przechowywania danych:

1) Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych;

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Dyrektor Żłobka                                                                                                                                           

 /-/ Katarzyna Paruszewska


Ogłoszenie plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik pdf 

Kaluzula RODO plik pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie:

Pani Karolina Gil  zamieszkała w miejscowości  Marcinów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wystarczającą praktykę i odpowiednią wiedzę. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

 

 

 

                                                                                                        

Nabór na stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: woźna, sprzątaczka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Logo

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko woźna, sprzątaczka w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

Woźna:

  1. Dorota Nerczyńska
  2. Marta Pasik

Sprzątaczka:

  1. Ewa Kupczyk

Uzasadnienie

Kandydatki spełnią wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko pracy. Osoby zostały wysoko ocenione w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacją.

Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: opiekunka dziecięca w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekunki dziecięcej w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

1.Marta Jałkiewicz

2.Paulina Papierska

3.Dominika Królak

4. Agnieszka Orligóra –Wudarska

5. Alicja Dominiak

6. Andżelika Marczak

7. Anna Ochocka

8. Anita Szczepaniak

Uzasadnienie

 Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazały się niezbędną wiedzą oraz kompetencjami społecznymi do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej.

  Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY : Inspektor ds. obsługi inwestora w Urzędzie Gminy Kawęczyn

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat w osobie: Pan Paweł Naglewski zamieszkały w Turku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że posiada gruntowną praktykę i wszechstronną wiedzę. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

Wójt Gminy Kawęczyn

/-/ Jan Nowak

 

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN/KA W GMINNYM ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE

Logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO WOŹNA/Y W ŻŁOBKU GMINNYM W KAWĘCZYNIE

logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE DYREKTOR ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZ/KA W ŻŁOBKU W KAWĘCZYNIE

Logo

Ogłoszenie plik pdf

Kwestoinariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY KAWĘCZYN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INWESTORA

Ogłoszenie plik pdf

Kwestionariusz osobowy plik pdf

Klauzula RODO plik pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA w KAWĘCZYNIE z siedzibą Kawęczyn 49 ,62-704 Kawęczyn

Logo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat::

Pani Katarzyna Paruszewska zamieszkała w Siedliskach

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się najlepiej wykazując, że posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz praktyczną znajomość problematyki dot. oferowanego stanowiska. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                          /-/ Jan Nowak

 

Kawęczyn, dnia 18.08.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN W SPRAWIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO DYRKTORA GMINNEGO ŻŁOBKA W KAWĘCZYNIE

Ogłoszenie plik pdf

Kwestionariusz