Informacja dla osób niesłyszących

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Kawęczyn

STANOWISKA KIEROWNICZE 

 1. Wójt Gminy   - Jan Nowak
 2. Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn – Elżbieta Tomczak kieruje pracą Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy
 3. Sekretarz - Dorota Bartosik
 4. Skarbnik, który kieruje pracą Referatu Budżetowo – Podatkowego – Edyta Balcerzak
 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który kieruje pracą Referatu Obywatelsko – Organizacyjnego – Iwona Krajewska 

SKŁAD URZĘDU 

1.  Referat Budżetowo-Podatkowy:  

 • Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu - Edyta Balcerzak
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Marta Wojtczak
 • Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej - Danuta Danielewska
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat. – Jolanta Krucka
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Tomasz Musiałowski
 • Stanowisko ds. podatków i opłat   - Mariola Urbańczyk

 

    2. Referat Obywatelsko – Organizacyjny: 

 • Kierownik USC – Kierownik Referatu – Iwona Krajewska
 • Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i zdrowia, Z-ca Kierownika USC – Magdalena Krakowiak
 • Stanowisko ds. organizacyjnych, kadr, bezpieczeństwa i obronności – Paulina Woźniak
 • Stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu – Malwina Jasiak
 • Pomoc administracyjna 

3. Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska: 

 • Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego – Kierownik Referatu – Elżbieta Tomczak
 • Stanowisko ds. dostępności, rozwoju Gminy i  promocji,– Ewa Frątczak
 • Stanowisko ds. obsługi inwestora – Paweł Naglewski
 • Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony przeciwpożarowej – Monika Jatczak
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i lokalowej - Halina Ambroziak- Juszczak
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska - Agnieszka Sasiak
 • Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych – Ewelina Buda
 • Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej – Karolina Gil
 • Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej – Beata Andrzejewska.
 • pomoc administracyjna

      5.  Zespół Radców Prawnych    - Radca Prawny – Dorota Bartosik    

      6. Informatyk 

      7. Inspektor Ochrony Danych – Artur Majewski

      8. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych – Artur Majewski

      9. Stanowiska pomocnicze i obsługi:

 • sprzątaczka – Małgorzata Rykowska i  Renata Rykowska
 • opiekun obiektów sportowych  - Marcin Mazurek
 • kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy  - Karol Michalak
 • kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy  - Jan Podkowski