Informacja dla osób niesłyszących

Organy i osoby sprawujące funkcje

Stanowiska Kierownicze

STANOWISKA KIEROWNICZE

 

WÓJT GMINY

Jan Nowak

 • jest organem wykonawczym gminy
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz
 • jest kierownikiem urzędu
 • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • jest szefem obrony cywilnej gminy 

 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Elżbieta Tomczak

 • podejmuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta
 • wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta

 

SEKRETARZ GMINY

Dorota Bartosik

 • wykonuje zadania powierzone mu przez wójta
 • prowadzi w imieniu Wójta i w zakresie przez niego ustalonym określone sprawy gminy
 • organizuje pracę urzędu
 • nadzoruje sprawy przestrzegania dyscypliny pracy, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, doskonalenia kadr oraz ochrony mienia
 • pełni obowiązki urzędnika wyborczego - koordynuje i organizuje podejmowanie czynności związanych z wyborami
 • koordynuje i nadzoruje sprawy związane ze spisami zarządzonymi przez urząd statystyczny
 • wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienie Wójta 

SKARBNIK GMINY

Edyta Balcerzak 

 • kieruje pracą referatu budżetowo-podatkowego
 • wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości
 • zapewnia należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.
 • sprawuje nadzór nad całokształtem prac z zakresu księgowości podatkowej.
 • przygotowuje projekt budżetu gminy oraz projekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej.
 • opracowuje okresowe analizy o wynikach gospodarki finansowej: budżetowej i pozabudżetowej gminy 
 • zapewnia prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych 
 • przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy powodujące zmiany w budżecie i w planach finansowych gospodarki pozabudżetowej
 • sprawuje nadzór nad prawidłowością dokonywania wydatków
 • organizuje i czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
 • dokonuje kontroli wewnętrznej w urzędzie
 • nadzoruje gospodarką finansową inwestycji, których inwestorem jest gmina
 • wykonuje inne zadanika przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Wójta