Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zwiększenie obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP- Kawęczyn

ROŚ-OŚ.6220.7.2019

Z A W I A D O M I E N I E

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096 t. j.) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zwiększeniu obecnej obsady z 82,80 DJP do 96,80 DJP bydła mieszanego w ramach realizacji programu „Modernizacji gospodarstw rolnych  w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powiat turecki gm. Kawęczyn, obręb Kawęczyn dz. ewid. nr 363 i 364 zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14.                       

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

/-/ Z up. Wójta

Mgr Teresa Kęska

Kierownik USC

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunowaniach