Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o złożonym odwołaniu - Punkt skupu złomu i surowców wtórnych

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 15 marca 2019  r.  wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kawęczyn  z dnia 28 lutego 2019 roku stwierdzającej  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn, którego Inwestorem jest Przemysław Wysocki właściciel firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Odwołanie zostało złożone w terminie przez stronę postępowania. W związku z powyższym w dniu 19 marca  2019 roku r. przesłano odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska