Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątk

Kawęczyn, dnia 27.01.2020 r.  

ROŚ-OŚ.6220.9.2019

Zawiadomienie

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 2018 poz. 2096) Wójt Gminy Kawęczyn zawiadamia, że postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 4507 P w m. Dziewiątka zlokalizowanych na działkach:

  • 71/1, 89/1, 82/1, 91, 92/1, 93, 83, 85/1, 94/1, 95, 84 obręb Czachulec Nowy;
  • 23, 24, 26, 25, 33 obręb Młodzianów;
  • 311 obręb Leśnictwo
  • 34, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 39/3, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 45/1, 46, 47/1, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 53/1, 54/1, 55/1, 56/1, 57/1, 58, 59/1,61/1, 62/1, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 94, 3/2, 4/3, 5/2, 6/2, 7/5, 7/7, 8/2, 9/2, 10/2, 11, 14/4, 14/6, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/3, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/8, 31/10, 31/12, 31/14, 32/1, 33 obręb Dziewiątka;
  • 187 obręb Kowale Pańskie Kolonia

zostało zakończone.                                

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma istnieje możliwość zapoznania sie ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 62-704 Kawęczyn, pokój nr  14,  w tym  m.in. z opiniami:

  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku z dnia 06.11.2019 r. znak: ON.NS.452.3.40.2019

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 21.01.2019 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.1.285.2019.RG

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - z dnia 06.12.2019 r., znak: WOO-II.4220.6.2019.MM.2.

W przypadku niewypowiedzenia się w określonym terminie uznaje sie, iż strona odstępuje od skorzystania z zasady określonej w art. 10 § 1 KPA.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn (Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn  www.bip.kaweczyn.pl.  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik
  2. strony postępowania
  3. A/a