Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

zawiadomienie o wydaniu decyzji - Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn

Kawęczyn, dnia 28.02.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

 Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2019 roku, działając w oparciu o opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku znak: ON.NS.452.3.38.2018  z dnia 05.10.2018 r.
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZZŚ.3.436.240.2018.RG z dnia 08.10.2018
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - znak: WOO-IV.4220.1062.2018.KL.3 z dnia 29.11.2018 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą  brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  (znak ROŚ-OŚ.6220.1.2018) dla Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

 Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska