Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Otworzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn"

Kawęczyn, dnia 18.11.2019 r.

 

ROŚ-OŚ.6220.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t. j.)

Wójt Gminy Kawęczyn
zawiadamia

że w dniu  11 lutego 2019 roku, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku,  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wydał decyzję zmieniającą decyzję środowiskową wydaną przez Wójta Gminy Kawęczyn znak; ROS-OŚ.6220.1.2018  z dnia 28 lutego 2018 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Otworzenie punktu skupu złomu  i surowców wtórnych  w miejscowości Kawęczyn gmina Kawęczyn zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym nr 133 obręb Kawęczyn, gmina Kawęczyn.

Postępowanie wszczęto zostało na wniosek Inwestora Przemysława Wysockiego właściciela firmy DOMINATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 Władysławów. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy                  w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  (pok. nr 14), w godzinach 7 30 – 15 00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Kawęczynie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kawęczyn.

                                                                                                                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                        Edyta Balcerzak /-/

                                                                                                                                                                                           Skarbnik Gminy