Informacja dla osób niesłyszących
Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Będziechów, na długości 58

Kawęczyn, dnia 15  października  2010 r.

RGŚ. 7624- 2/10 


OBWIESZCZENIE

 

       Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

 


zawiadamiam

 


że w dniu 15 października  2010 r. Wójt Gminy Kawęczyn  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m. Będziechów, na długości 585,0mb zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych:  5 i 21 obręb Będziechów i dz. nr. 78 obręb Stanisława, gmina Kawęczyn

 

 

       Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-804 Kawęczyn, pokój nr 22, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kawęczyn
                                                                                               /-/ Jan Nowak